Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Hvad er omfattet af loven

Få overblik over hvilke sager, der kan anerkendes efter arbejdsskadeloven.

Oversendelse af sager

Hvad bør forsikringsselskaber være opmærksomme på ved oversendelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring?
En anmeldelse skal videresendes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring hvis:

 • Skaden har medført eller må antages at medføre den tilskadekomnes død

 • Skaden har medført, at den tilskadekomne endnu 5 uger efter skadens indtræden ikke har genoptaget sit arbejde i fuldt omfang

 • Skadens følger kan begrunde erstatning ud over udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter arbejdsskadelovens § 15

For mere information omkring oversendelse af sager til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring se:

Sådan oversender du en anmeldelse

Oversendelse af anmeldelser skal ske via EASY Se Anmeldelser, som kan tilgås på virk.dk

Selvforsikrede enheder

En selvforsikret enhed betragtes som udgangspunkt som et almindeligt forsikringsselskab. Der er dog små forskelle, særligt omkring håndteringen af oplysningerne i sagen.
 
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har sammen med repræsentanter fra de selvforsikrede drøftet rettigheder og forpligtelser, der påhviler de selvforsikrede enheder.

Den selvforsikrede arbejdsgiver og den selvforsikrede enhed er to selvstændige juridiske personer og begge skal sikre, at de oplysninger, der tilgår forsikringsenheden ikke er tilgængelige for arbejdsgiveren. Den selvforsikrede enhed har samme status som et forsikringsselskab.

Information om behandlingsudgifter

Ved arbejdsskader har tilskadekomne efter arbejdsskadeloven ret til at få betalt nødvendige udgifter til:

 • Behandling

 • Medicin

 • Udgifter ved tandskader

 • Udgifter til hjælpemidler – for eksempel proteser, briller eller lignende hjælpemidler

 • Erstatning for fremtidige udgifter til behandling, medicin og hjælpemidler med videre

 • Udgifter i forbindelse med sagens behandling - for eksempel transport og måltider i forbindelse med lægeundersøgelser

For yderligere information se også vores vejledninger om behandlingsudgifter

Om brilleskader - og erstatning ved brilleskader

Anmeldelse af brilleskader

Brilleskader anmeldes i det digitale anmeldesystem EASY på virk.dk

Bekendtgørelser om satser på arbejdsskadeområdet

Private erstatningssager

Forsikringsselskaber kan bede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om en neutral udtalelse om følgerne af en privat personskade. Udtalelsen er vejledelse og kan indeholde vurdering af:

 • Méngraden: De direkte helbredsmæssige følger efter skaden

 • Erhvervsevnetabet: Det varige indtægtstab som følge af skaden

 • Stationærtidspunktet: Det tidspunkt, hvor der ikke længere sker en væsentlig blivende bedring af de helbredsmæssige gener (kun for skader fra før 1. juli 2002)

Denne side er senest ændret den 09. februar 2016