Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Når en sag er anmeldt, behandler vi den forskelligt alt efter, om skaden er en sygdom eller en ulykke.

Sagsbehandlingen af arbejdsulykker

Hvis det er en ulykke, er det i første omgang arbejdsgivers arbejdsskadeforsikringsselskab, som skal tage stilling til skaden.

Forsikringsselskabet vurderer, om ulykken er en arbejdsskade, og om skaden vil give varigt mén eller ret til dækning af udgifter til behandling.

Hvis der ikke er varigt mén, kan en skade ikke give ret til erstatning. For eksempel vil en brækket arm gro sammen igen. Det giver ikke et varigt mén eller ret til en erstatning efter arbejdsskadeloven.

Tilskadekomne kan dog stadig have ret til at få dækket udgifter til behandling. Sådan en sag vil forsikringsselskabet i de fleste tilfælde selv behandle.

Hvis tilskadekomne ikke er enig i en afgørelse om behandlingsudgifter fra arbejdsgivers forsikringsselskab, kan man bede os om at vurdere sagen.Det kan man for eksempel også gøre, hvis man vurderer, at en skade giver varigt mén, og forsikringsselskabet ikke vurderer det samme.

Arbejdsgivers forsikringsselskab vil under alle omstændigheder bede os, om at behandle en sag, hvis de vurderer, at skaden kan give ret til erstatning ud over betaling af udgifter til behandling.

Sagsbehandlingen af erhvervssygdomme

Hvis man anmelder en erhvervssygdom, vil det altid være Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som behandler sagen.

Når vi modtager en anmeldelse

Når vi får en anmeldelse af en arbejdsskade, er det første, vi gør at registrere skaden i vores edb-system.Sagens journalnummer indeholder altid tilskadekomnes personnummer (CPR-nummer).

Hvis en person har været udsat for flere ulykker eller fået flere erhvervssygdomme, laver vi som hovedregel én sag for hvert tilfælde.

Hvis vi opretter flere sager, får tilskadekomne som udgangspunkt en samlet afgørelse for hver sag.

Tilskadekomne er part i sagen

Den tilskadekommen er part i sin sag og har en række rettigheder. Det er blandt andet ret til aktindsigt eller muligheden for at give en anden lov til at hjælpe med sagen.

Vi undersøger sagen

Når vi har oprettet en sag, ser vi på, om skaden er omfattet af arbejdsskadesikringsloven.Det vil sige, at vi ser på, om vi kan anerkende skaden efter loven, eller om vi må afvise den.

I mange tilfælde vil vi indsamle flere oplysninger for at kunne behandle sagen korrekt.

Vi kan indhente enhver oplysning, som vi skønner er af betydning for sagen fra læger, sygehuse, Skattestyrelsen, kommunen, Arbejdstilsynet med videre.

Udover det har tilskadekomnes arbejdsgiver pligt til at medvirke til at give os oplysninger.

Tilskadekomne kan altid følge med i deres sag gennem vores elektroniske aktindsigt ”Se Sag”. Her er det fx muligt at se de breve vi sender ud og modtager under sagsbehandlingen.

Hvis tilskadekomne ønsker det, kan de også give fuldmagtshavere lov til at følge sagen via ”Se sag”.

Kan skaden anerkendes som en arbejdsskade?

Hvis en skade er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, får tilskadekomne (og fuldmagtshaver) en afgørelse, der fortæller, at skaden er anerkendt som enten en ulykke eller en erhvervssygdom.

Tilskadekomne/fuldmagtshavere får samtidig at vide, om skaden giver ret til en erstatning.

Hvis skaden ikke er omfattet af loven, sender vi en afgørelse om, at skaden er afvist.

Beregning af erstatning

Der er to typer erstatninger:

Har tilskadekomne ret til en erstatning, kan det betyde, at vi må udsætte afgørelsen, hvis vi ikke umiddelbart kan vurdere følgerne efter skaden. Det kan være, at tilskadekomne eksempelvis stadig er under behandling.

Hvis det er tilfældet, giver vi tilskadekomne/fuldmagtehaver besked om, hvor lang tid sagen er udsat.

I nogle tilfælde vil vi træffe en midlertidig afgørelse, hvis vi kan vurdere, at en skade som et minimum giver ret til en godtgørelse for varigt mén på mindst 5 procent eller erstatning for tab af erhvervsevne på 15 procent eller derover.

Når vi senere kan vurdere alle følgerne af skaden, kan tilskadekomne få yderligere erstatning, hvis følgerne er værre, end vi antog i den midlertidige afgørelse.

Tidsfrister for sagsbehandlingen (ulykker sket 1. januar 2020 eller senere og erhvervssygdomme anmeldt 1. januar 2020 eller senere)

Vi har forskellige frister for vores sagsbehandling alt efter, om den tilskadekomne har været ude for en arbejdsulykke eller fået en erhvervssygdom.

Tidsfrister ved anmeldelse af arbejdsulykker

3 måneder efter en skade er anmeldt, skal vi afgøre, om vi vil anerkende eller afvise en anmeldt hændelse som en arbejdsskade.

Inden for 1 år fra anmeldelsen af hændelsen skal vi træffe en afgørelse om godtgørelse og erstatning.

Tidsfrister ved anmeldelse af erhvervssygdomme

Inden 6 måneder fra anmeldelsen skal vi afgøre, om en anmeldt formodet erhvervsbetinget sygdom skal anerkendes eller afvises, hvis sygdommen står på fortegnelsen over erhvervssygdomme.

Hvis sygdommen ikke står på fortegnelsen, kan sygdommen kun anerkendes i Erhvervssygdomsudvalget.

Fristen i disse sager er 2 år.

Den længere frist skyldes, at disse sager kan være vanskeligere at afgøre. For eksempel hvis der skal indhentes oplysninger om arbejdsforhold, der ligger mange år tilbage i tiden.

Hvis fristerne bliver overskredet

En sag er ikke automatisk anerkendt, hvis vi ikke har truffet en afgørelse inden for fristerne.Hvis det ikke er muligt at overholde fristerne, får tilskadekomne / fuldmagtshaver besked.

Lovhenvisninger - tidsfrister for sagsbehandlingen

Fristerne for anerkendelse eller afvisning står i:Arbejdsskadelovens § 16, stk. 1

Fristerne for afslutningen af en sag står i:Arbejdsskadelovens § 16, stk. 2.

Denne side er senest ændret den 30. december 2019