Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Om fastsættelse af årsløn, når opsparing til efterlønspræmie er påbegyndt

OBS! Nedenstående er historisk pr. marts 2020

Emne
Højesteret afsagde den 22. august 2013 dom efter erstatningsansvarsloven om, at retten til efterlønspræmien var erstatningsretligt værnet og at den skulle regnes med i opgørelsen af et tab af erhvervsevne. Dommen er optrykt i Ugeskrift for Retsvæsen (U 2013.3120/2 H).

Dommen finder tilsvarende anvendelse på arbejdsskadeområdet, og nedenstående retningslinjer for værdien af præmien gælder for både arbejdsskadesager og private erstatningssager.

Nøgleord
Højesterets dom af 22. august 2013 – Erstatning for tab af erhvervsevne – årsløn – efterlønspræmie.

Generelt
Ved fastsættelsen af årslønnen til brug for beregningen af erstatning for tab af erhvervsevne, skal Arbejdsskadestyrelsen inddrage oplysningerne om tilskadekomnes eventuelle ret til efterlønspræmie.

Momenter
For at være omfattet af dommen gælder, at pågældende på skadestidspunktet var påbegyndt optjeningen til efterlønspræmien.

Hvordan beregner vi værdien, som vi lægger til årslønnen?
Når tilskadekomne opfylder beskæftigelseskravet for opsparing til efterlønspræmie på skadestidspunktet, tillægges årslønnen som hovedregel værdien af 4 kvartaler, svarende til et års opsparing, se eksempel 1.

Har tilskadekomne kun kunnet spare op i mindre end 1 år (fordi pågældende inden for det seneste år har opfyldt kvalifikationsbetingelserne for opsparingen), vil vi tillægge årslønnen/ indtægtsgrundlaget værdien af den forventede opsparing inden for 4 kvartaler, såfremt skaden ikke var sket, se eksempel 2.

Såfremt tilskadekomne i andre situationer ikke i alle fire kvartaler forud for skaden opfylder beskæftigelseskravet fuldt ud, vil værdien af mistet ret til efterlønspræmie blive tillagt svarende til det antal kvartaler, som pågældende har opfyldt, se eksempel 3.

Vi anvender ved beregningen af årslønnen nettoværdien af de opsparede beløb.

Lovgrundlag
Erstatningsansvarsloven § 7 og lov om arbejdsskadesikring § 24.

Tilskadekomne, der tidligere har fået vurderet sit tab af erhvervsevne efter arbejdsskadereglerne uden inddragelse af den mistede ret til efterlønspræmie, kan have ret til yderligere erstatning, hvis ovenstående forudsætninger for at være omfattet af dommen er opfyldt. I disse tilfælde kan tilskadekomne få genoptaget sin sag og vurderet tabet af erhvervsevne på ny. For private erstatningssager vil en eventuel genoptagelse ske via forsikringsselskaberne. 

Eksempel 1

Tilskadekomne er på skadestidspunktet 63 år gammel. Han har fået efterlønsbevis udstedt som 60 årig og har opfyldt beskæftigelseskravet i kvalifikationsperioden. På tidspunktet for skaden har han netop sparet op til efterlønspræmie i 4 kvartaler, hvor han har opfyldt beskæftigelseskravet. Efter skaden overgår han til efterløn på grund af skadens følger.

Ved fastsættelsen af hans årsløn/ indtægtsgrundlag vil Arbejdsskadestyrelsen tillægge værdien af de fire opsparede kvartaler (12.496 kroner per kvartal – 2013 niveau), i alt 49.984 kroner.

Eksempel 2

Som eksempel 1, men tilskadekomne er 62 år og 8 måneder. Han har haft mulighed for at spare op til efterlønspræmie siden han fyldte 62 år, og han har i de første 2 kvartaler opfyldt beskæftigelseskravet fuldt ud, da skaden indtræder. Der er ingen øvrige oplysninger i sagen om, at han ville være stoppet med opsparingen til efterlønspræmien.

Ved fastsættelsen af hans årsløn/ indtægtsgrundlag vil vi vurdere, at han ville have fortsat opsparingen i samme tempo som hidtil. Vi vil derfor tillægge værdien af i alt 4 kvartaler, 49.984 kroner.

Eksempel 3

Tilskadekomne er 64 år og 1 måned. Han har haft mulighed for at spare op til efterlønspræmie siden han fyldte 62 år. Han har haft svingende beskæftigelse og har som følge heraf opfyldt beskæftigelseskravet de første 5 kvartaler, hvorefter han i 2 kvartaler ikke har opfyldt beskæftigelseskravet, for så i det sidste kvartal igen at opfylde beskæftigelseskravet. Han har således i året før skaden opfyldt beskæftigelseskravet i 2 af de 4 mulige kvartaler (det 5. og 8. kvartal).

Ved fastsættelsen af årslønnen/ indtægtsgrundlaget vil vi i denne situation alene tillægge værdien af de to opsparede kvartaler. Værdien af to kvartaler er svarende til 24.992 kroner.

Når vi tillægger værdien af den mistede efterlønspræmie, følger vi lovens almindelige princip om at lægge indtægten til grund i året før skadens indtræden (§ 24, stk. 1 og erstatningsansvarslovens § 7, stk.1).