Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Nyt fra Erhvervssygdomsudvalget 2012

 Oversigt over principielle drøftelser i Erhvervssygdomsudvalget i 2012

 

Udredning om sammenhænge mellem lyskebrok og fysiske påvirkninger i arbejdet
I februar 2012 drøftede Erhvervssygdomsudvalget referencedokumentet fra Arbejdsmiljøforskningsfonden for at få afklaret, om der kunne peges på mekaniske påvirkninger eller andre enkeltstående påvirkninger i arbejdsmiljøet, der kunne forårsage lyskebrok. Referencedokumentet hviler på gennemgang af såvel dansk som international litteratur på området.

Resultaterne af gennemgangen blev præsenteret af overlæge Susanne Wulff Svendsen, som sammen med de øvrige medforfattere på udredningen havde belyst, sammenfattet og vurderet holdepunkterne for årsagssammenhænge mellem udvikling af medialt og lateralt lyskebrok og udsættelse for forskellige mekaniske påvirkninger i arbejdet. De havde tillige undersøgt mekaniske påvirkningers betydning for prognosen efter en operation for lyskebrok og endelig havde de vurderet kønnets betydning for udviklingen af lyskebrok.Konklusionen på gennemgangen er imidlertid, at der ikke kan peges på faktorer i arbejdsmiljøet, der giver lyskebrok, hvorfor Erhvervssygdomsudvalget besluttede ikke at ændre på fortegnelsen.


Konklusionerne fra udredningen:

 • Der er utilstrækkelig evidens [0] for en årsagssammenhæng mellem mekaniske påvirkninger i arbejdet og udviklingen af lyskebrok

 • Der er utilstrækkelig evidens [0] for en årsagssammenhæng mellem enkeltstående påvirkninger i arbejdet og udviklingen af lyskebrok

 • Der er utilstrækkelig evidens [0] for en årsagssammenhæng mellem mekaniske belastninger i arbejdet og prognosen for at udvikle lyskebrok

Selv om lyskebrok ikke optages på fortegnelsen, kan lyskebrokket i nogle tilfælde anerkendes som en arbejdsulykke, hvis der er tidsmæssig tæt sammenhæng mellem påvirkningen og udviklingen af lyskebrok.


Se udredningen her:


Skuldersygdomme

På det principielle møde i slutningen af maj 2012 drøftede Erhvervssygdomsudvalget sammen med Arbejdsskadestyrelsen, hvorvidt der skulle ændres på erhvervssygdomsfortegnelsens punkt C.5 om skuldersygdomme.

Baggrunden var blandt andet to udtalelser fra Retslægerådet, indeholdende en ændret beskrivelse af diagnosen rotator cuff syndrom, samt nyt materiale fra Sundhedsstyrelsen om diagnosticering af skuldersygdomme (faglige visitationsretningslinjer for impingementsyndrom/rotator cuff-syndrom).

Udvalget besluttede sammen med Arbejdsskadestyrelsen efter drøftelserne at ændre på fortegnelserne beskrivelse af skuldersygdommene. Det skulle gøres tydeligt, både at impingementsyndrom er omfattet af fortegnelsens punkt om skuldersygdomme, og at der er tale om både gener fra og forandringer i rotator cuff senerne. Samtidig med at fortegnelsens punkt om skuldersygdommene blev udvidet til at omfattet impingementsyndrom også, blev kravene til diagnosticeringen af sygdommene skærpet, således at der stilles krav om både ømhed/smerter og et yderligere objektivt fund.

Ændringerne af fortegnelsens krav til sygdommen gælder både for sygdomme på den nye (sygdomme anmeldt efter 1. januar 2005) og på den gamle fortegnelse (sygdomme anmeldt før denne dato).

Sager om sygdomme i skulderen, der er afvist ud fra diagnosen, kan søges genoptaget hos Arbejdsskadestyrelsen. Den 4. juni 2012 offentliggjorde Arbejdsskadestyrelsen nyheden om ændring af fortegnelserne. Fra 4. juni 2012 til og med 31. december 2012 har Arbejdsskadestyrelsen modtaget 427 anmodninger om genoptagelser i skuldersager. I samme periode sidste år modtog Arbejdsskadestyrelsen 205 anmodninger om genoptagelser i skuldersager.

Se de nye fortegnelser her:

 Se den seneste udgave af vejledningen om erhvervssygdomme her:


Kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen
På mødet i oktober 2012 blev Arbejdsskadestyrelsen og Erhvervssygdomsudvalget enige om enkelte ændringer i fortegnelserne over erhvervssygdomme på grundlag af materiale fra The International Agency for Research on Cancer (IARC).

Det blev besluttet at optage to nye kræftsygdomme på fortegnelserne over erhvervssygdomme. Det drejer sig om myeloid leukæmi som følge af udsættelse for formaldehyd og lungekræft som følge af udsættelse for bitumen ved asfalt-tagarbejde. Derimod vurderede Arbejdsskadestyrelsen og Erhvervssygdomsudvalget, at der fortsat ikke er grundlag for at optage lungekræft som følge af udsættelse for bitumen ved vejbelægningsarbejde på fortegnelserne. Fortegnelserne vil blive ændret i snarest muligt.

Materialet fra IARC førte også til et ændret syn på sammenhængen mellem frisørarbejde og blærekræft. Ny forskning viser, at det kun er mandlige frisører, der har en forøget risiko for at udvikle blærekræft på grund af deres arbejde. Dette vil blive justeret i næste udgave af vejledningen om erhvervssygdomme.

Derudover rummer materialet fra IARC også viden om andre stoffer, som vil kunne bruges i konkrete sager, der bliver forelagt for Erhvervssygdomsudvalget, hvis der anmeldes sygdomme efter udsættelse for disse stoffer.

Læs mere om grundlaget for Erhvervssygdomsudvalgets drøftelser via disse links: 

 • Arbejdsskadestyrelsens notat om ændringer på IARC’s kræftliste

 • Læs IARC’s monografi (Vol 100F, 2012: A Review of Human Carcinogens: Chemical Agents and Related Occupations)

 • Læs artikel om bitumen i The Lancet Oncology


Notat om praksis ved udsættelse for psykisk belastende arbejdspåvirkninger
Arbejdsskadestyrelsen og Erhvervssygdomsudvalget har i 2012 drøftet et notat om praksis for anerkendelse af psykiske sygdomme i perioden fra 2005 til 2011. I notatet beskrives sammenhængen mellem særlige belastninger og udviklingen af forskellige psykiske sygdomme. Notatet ligger på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside her.

Erhvervssygdomsud­val­get har på de almindelige sagsmøder i 2012 vurderet i alt 19 sager om stresspåvirkninger og depression med henblik på en konkret vurde­ring af, om sygdommen udelukkende eller i overvejende grad er forårsaget af arbejdets særlige art. Af de 19 sager blev 8 indstillet til anerkendelse. Den aftalte forelæggelsespraksis fra det foregående år er fortsat gældende.

Når sagerne er afsluttet, bliver sagerne lagt ud på hjemmesiden her, hvor de kan læses som konkrete resuméer.


Redegørelse om udviklingen på erhvervssygdomsområdet 2012
Arbejdsskadestyrelsens og Erhvervssygdomsudvalgets årsredegørelse om udviklingen på erhvervssygdomsområdet for 2012 til Folketingets Beskæftigelsesudvalg er nu tilgængelig på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside.

Læs redegørelsen her:


Notat om styren
Arbejdsskadestyrelsen har i 2012 udarbejdet et notat, der redegør for behandlingen af sager, særligt om opløsningsmiddelforgiftning, som følge af udsættelse for styren blandt andet på virksomheden LM Wind Power. Notatet ligger på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside her.

Arbejdsskadestyrelsen og Erhvervssygdomsudvalget har haft særlig opmærksomhed på at vurdere sager, hvor der kunne være en mulig sammenhæng mellem udsættelsen for styren og tilskadekomnes sygdom. Arbejdsskadestyrelsen har derfor forelagt 18 sager for Erhvervssygdomsudvalget til vurdering af den mulige sammenhæng mellem tilskadekomnes arbejde med styren og den konstaterede sygdom. 2 af de forelagte sager er blevet anerkendt, mens 16 er afvist. I de 2 anerkendte sager har de tilskadekomne været udsat for glasfiberstøv i forbindelse med slibearbejde og har på grund af dette fået en væsentlig forværring af deres forudbestående astma.


Udredningsopslag 2012

Arbejdsskadestyrelsen og Erhvervssygdomsudvalget har i 2012 opslået 3 udredningsprojekter via Arbejdsmiljøforskningsfonden:

 • Udredningsprojekt om iskæmisk hjertesygdom som følge af udsættelse for svejserøg

 • Udredningsprojekt om arbejdsbetinget hudkræft og forstadier til hudkræft

 • Udredningsprojekt om årsagssammenhænge mellem exceptionelle belastninger og udvikling af symptomer svarende til diagnoserne posttraumatisk belastningsreaktion, posttraumatic stress disorder (PTSD) og delayed onset PTSD (herunder særlig belysning af symptomdebut mere end 6 måneder efter belastningens ophør)


Kommende drøftelser i 2013
På de principielle møder i 2013 vil Erhvervssygdomsudvalget drøf­te følgende:


Foreløbig årsplan for de principielle møder i udvalget i 2013

 • Udredningsrapport om erhvervsmæssig udsættelse for PCB

 • Udredningsrapport om brystkræft og natarbejde

 • Udredningsrapport om årsagssammenhænge mellem exceptionelle belastninger og udvikling af symptomer svarende til diagnoserne posttraumatisk belastningsreaktion, posttraumatic stress disorder (PTSD) og delayed onset PTSD (herunder særlig belysning af symptomdebut mere end 6 måneder efter belastningens ophør)

 • Udredningsrapport om lungekræft efter udsættelse for asbest

 • Notat om allergi og erhvervsmæssig udsættelse for nikkel

 • Notat om erhvervsmæssig udsættelse for træstøv og udvikling af næsekræft

 • Eventuel udredningsrapport om iskæmisk hjertesygdom som følge af udsættelse for svejserøg

 • Årsrapport 2013 til Folketingets Beskæftigelsesudvalg (december 2013)

Denne side er senest ændret den 22. marts 2016