Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

På denne side finder du de historiske udgaver af Arbejdsskadestyrelsens vejledninger.

Leder du efter de gældende vejledninger, finder du dem her.

Historiske vejledninger om:


Historiske vejledninger om ulykker

Vejledning om anerkendelse af ulykker - historisk

 • Vejledning om anerkendelse af ulykker - 1. udgave
  Ændring sket i 2. udgave: Følgende eksempler er sat ind for at illustrere den nyeste praksis: 16a, 18a, 23a og 25a. Desuden er vejledningen sprogligt redigeret.

 • Vejledning om anerkendelse af ulykker - 2. udgave
  Ændring sket i 3. udgave: Ved denne revision har vi udvidet med en række generelle afsnit om forelæggelse for lægekonsulent, undersøgelse af diagnose, forudbestående dispositioner, tandskader og høreskader med mere. Vi har også tilføjet en lang række nye eksempler fra praksis, herunder fra Sociale Meddelelser offentliggjort af Ankestyrelsen, der kan illustrere gældende praksis på en lang række områder.

 • Vejledning om anerkendelse af ulykker - 3. udgave
  Ændring sket i 4. udgave: Skrevet et grundigt kapitel om anerkendelse af diskusprolaps (kap. 3.1.2.1.) samt revideret og udvidet afsnittet om høreskader (kap. 3.1.6.).


Historiske vejledninger om erhvervssygdomme

Vejledning om anerkendelse af psykiske sygdomme - historisk

 • Vejledning om anerkendelse af psykiske sygdomme - 23. september 2002
  Denne udgave er ophævet, da posttraumatisk belastningsreaktion er blevet optaget på fortegnelserne, som gælder for sygdomme anmeldt både før og efter 1. januar 2005. Vejledningen udtrykker derfor ikke gældende praksis. For så vidt angår psykiske sygdomme anmeldt efter 1. januar 2005 henvises til vejledningen om erhvervssygdomme.

Vejledning om arbejdsbetinget kræft - historisk

 • Vejledning om arbejdsbetinget kræft - 1. udgave (pdf)
  1. udgave blev udsendt som særtryk i april 2006 er erstattet af et selvstændigt kapitel om arbejdsbetinget kræft i den samlede vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 2005. Vejledningen er revideret siden særtrykket i 2006. Se nyeste udgave af vejledning om erhvervssygdomme under den samlede vejledningsoversigt.

Vejledning om erhvervssygdomme - historisk

Vejledning om anerkendelse af hørenedsættelse efter støj anmeldt før 1. januar 2005 Vejledning om arbejdsbetingede høreskader)

Vejledning om behandling af anerkendelsesspørgsmålet ved anmeldelse af astma og kronisk bronchitis anmeldt før 2005 - historisk


Historiske vejledninger om tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne - historisk

 • Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne (10. maj 2005) - pdf-udgave
  Ny udgave udsendt i november 2010: Vejledningen har i forhold til udgaven fra 2005 fået en ny struktur, så vejledningen kan bruges som et opslagsværk.
  Der er indarbejdet senere lovændringer, herunder blandt andet indførslen af § 17a - fleksjob/ledighedsydelse (med virkning fra 1. januar 2006), og lovændringen af § 17, stykke 8, hvorefter der fra 1. juli 2007 skal fastsætte et tilkendelsestidspunkt i alle sager, der er omfattet af lovændringen.
  I vejledningen er også indarbejdet nyeste domme, herunder blandt andet Højesterets dom af 16. august 2010 om deltid og nye principafgørelser fra Ankestyrelsen

 • Historik over løbende ændringer af den elektroniske udgave af vejledningen om erstatning for tab af erhvervsevne fra 15. april til 30. oktober 2002.

 • Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne af 30. oktober 2002
  10. maj 2005: Ændring sket i forhold til seneste elektroniske udgave af vejledningen fra 30. oktober 2002: Konsekvenserne af arbejdsskadeloven, der trådte i kraft 1. januar 2004. Vejledningen beskriver således praksis både efter 1992- og efter 2003-loven. Praksis efter Højesterets dom om fleksjob. Opdatering af sociale love, herunder om førtidspension og aktivering.

Vejledning om fastsættelse af årsløn - historisk

 • Vejledning om at fastsætte årsløn - 1. november 2007 - 4. udgave (pdf) 
  Den nyeste udgave af vejledningen (5. udgave) indeholder et nyt 5. kapitel med uddybende beskrivelser af oplysningsgrundlaget og beregningsmetoder. Afsnittet om beregning af årslønnen, når tilskadekomne var ansat på deltid, er opdateret med ny praksis. Vejledningen beskriver som noget nyt, hvordan årslønnen fastsættes for udsendte soldater. De nyeste principafgørelser fra Ankestyrelsen er taget med i vejledningen.

Teknisk vejledning om at fastsætte årsløn efter lov om arbejdsskadesikring


Historiske vejledninger om behandlingsudgifter, beløb og ydelser

Vejledning om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadeforsikring - historisk

Teknisk vejledning om regulering af beløb og ydelser


Historiske vejledninger - diverse

Méntabellen - historisk

Vejledning om behandling af klager over Arbejdsskadestyrelsens afgørelser - historisk

 

Vejledning om forskellene mellem ASL og EAL - historisk

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse - historisk


Historiske vejledninger om internationale regler

Vejledninger om Internationale regler

 • Vejledning af april 1997 om EU-regler om social sikring - hæfte 1:Generel introduktion - lovvalgsregler - html | pdf

 • Vejledning af april 1997 om EU-regler om social sikring - hæfte 5:Arbejdsskade, arbejdsulykke og erhvervssygdom - html | pdf

 

Vejledning om i hvilket omfang personer fra det tidligere Jugoslavien med midlertidig opholdstilladelse er omfattet af reglerne i lov om forsikring mod følger af arbejdsskade - historisk

Vejledning om koordinering af de sociale sikringsordninger