Anmeldelse af arbejdsskader som følge af sygdom med COVID-19

Læs om hvordan sygdom med COVID-19 skal anmeldes som arbejdsskade.

Anmeldelse skal ske via AES’ anmeldesystemer

Anmeldelse af sygdom med COVID-19 som erhvervssygdom eller arbejdsulykke skal ske gennem Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings digitale anmeldesystemer, som kan findes på virk.dk:

For læger og tandlæger

Læger og tandlæger, der gennem deres erhverv konstaterer eller får mistanke om, at en person har en for‐modet erhvervssygdom, har pligt til at anmelde sygdommen som en erhvervssygdom til AES.

Anmeldepligten gælder for enhver læge og tandlæge, uanset om vedkommende er praktiserende eller ansat på sygehus, klinik eller anden institution. På sygehuse og klinikker m.v. påhviler anmeldepligten dog alene den ledende læge eller tandlæge på hver afdeling.

For COVID-19 betyder det konkret, at læger og tandlæger skal anmelde sygdomstilfælde med COVID-19, hvis de konstaterer eller mistænker, at en person har pådraget sig sygdommen gennem arbejdet.

Personale, der tester for COVID-19, men ikke er læge eller tandlæge har ikke pligt til at anmelde, men har ligesom alle andre mulighed for det. Dette gælder også sygeplejersker eller øvrigt sundhedspersonale.

Anmeldelsen skal ske snarest muligt og senest 8 uger efter, at lægen eller tandlægen er blevet bekendt med sygdommen. I tilfælde, hvor den sygdomsramte person indlægges, opfordres der til hurtig anmeldelse for at understøtte en hurtig afgørelse af, hvorvidt det konkrete sygdomstilfælde kan anerkendes som en arbejdsskade.

I situationer, hvor den sygdomsramtes tilstand som syg med COVID-19 forværres og er livstruende, vil det være hensigtsmæssigt, at den ledende læge orienterer AES via aeshast@atp.dk eller på telefon 22 33 82 32.

Ved anmeldelse af en erhvervssygdom skal der anføres få oplysninger om patienten, erhvervssygdommen, patientens arbejde og evt. patientens arbejdsgiver.

For arbejdsgivere

Hvis en sygemeldt medarbejder mener at være blevet syg på baggrund af én konkret hændelse i forbindelse med arbejdet eller har været udsat for påvirkning (smitte med COVID-19) i op til 5 dage i forbindelse med sit arbejde, skal det behandles som en arbejdsulykke.

Det kunne eksempelvis være en ansat på et plejehjem, der kortvarigt har været i kontakt med en COVID-19 smittet beboer, eller en politibetjent, der er blevet hostet i ansigtet. Det kan også være en læge/sygeplejerske, som normalt er på et ambulatorium, som i fx 3 dage har arbejdet på en afdeling med COVID-19 smittede.

For COVID-19 indebærer det, at arbejdsgiveren skal anmelde sygdomstilfælde med COVID-19, når følgende tre kriterier er opfyldt:

1)    en medarbejder er blevet syg med COVID-19,

2)    der er mistanke om, at medarbejderen kan være blevet smittet i forbindelse med en konkret hændelse eller kortvarig udsættelse for smitte i forbindelse med arbejdet, samt

3)    en af følgende kriterier er opfyldt:

  1. medarbejderen kan have krav på ydelser efter arbejdsskadesikringsloven (fx behandlingsudgifter, godtgørelse for varigt mén m.v.) ELLER
  2. medarbejderen har været sygemeldt (helt eller delvist) i mere end 5 uger.

Anmeldelse skal ske hurtigst muligt og senest 9 dage efter, at medarbejderen er blevet syg.

Er anmeldelse ikke sket senest 9 dage efter sygdommens opståen, skal anmeldelse ske senest på 5-ugers dagen for sygdommens opståen, hvis den sygdomsramte ikke forventes at kunne genoptage sit arbejde i fuldt omfang senest på dette tidspunkt.

AES skal underrettes om dødsfald, der må antages at skyldes en arbejdsskade, inden 48 timer.

Mulighed for at anmelde selv

Den sygdomsramte og fx dennes familie eller andre på sygdomsramtes vegne har også mulighed for selv at anmelde sygdom med COVID-19, såfremt lægen eller arbejdsgiver ikke anmelder.

Vejledning om COVID-19 som arbejdsskade

Arbejdstilsynet har udstedt en vejledning om vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med COVID-19. Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med AES og Ankestyrelsen. Vejledningen beskriver de nærmere betingelser for, hvornår sygdom med COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, herunder om det kan anerkendes som en erhvervssygdom eller en ulykke.

Vejledningen beskriver derudover kort muligheden for erstatning. Vejledningen indeholder desuden oplysninger om anmeldepligt og behandling af sager.

Læs vejledningen her