Personoplysninger

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er oplysninger, som kan relateres direkte til dig som person. Du kan læse nærmere om de forskellige typer personoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) behandler forskellige typer oplysninger på flere person. I forbindelse med oprettelse af en anmeldelse om arbejdsskade behandler AES ikke kun oplysninger på den tilskadekomne, men også på den person som anmelder skaden.

Nedenfor kan du læse, hvilke personoplysninger vi behandler om dig i forbindelse med oprettelse af den anmeldte arbejdsskadesag, hvordan vi behandler dem, og hvilke rettigheder du kan gøre brug af i forbindelse med vores behandling.

Hvilke personoplysninger indhenter vi?

Når du opretter en profil på vores anmelderplatformen EASY:

 • Navn
 • Kontaktinformationer

Når du opretter en profil på vores anmelderplatform for Erhvervssygdomme:

 • Navn på ansættelsesstedet
 • Din stillingsbetegnelse
 • Kontaktinformationer: email og tlf nr.
 • Dit CPR nr. – Hvis du ikke har et CVR nr.

Når du bliver tilmeldt frivillig sikring:

 • Dit CPR nr.

Som selvstændig virksomhedsejer ramt af arbejdsskade skal du også være opmærksom på, at vi registrerer personoplysninger på dig, som både vedrører din arbejdsskade og dig som virksomhedsejer. Vi registrerer almindelige oplysninger på dig som virksomhedsejer i form af CVR-nr, fulde navn, cpr.nr. og økonomi, som ikke normalt bliver registreret på en arbejdsgiver.

Vi gør opmærksom på, at vi kan bruge dine personoplysninger til udvikling og test af vores systemer.

Hvis du ringer til os og siger ja til, at vi må optage telefonsamtalen, bruger vi samtalen til at uddanne vores medarbejdere og forbedre kundeoplevelsen.

Hvem kan se dine personoplysninger

Når vi behandler arbejdsskadesager, videregiver vi oplysninger tilknyttet anmeldelse herunder oplysninger om dig til tilskadekomne, evt. fuldmagtshaver og sagens øvrige parter. I sager om arbejdsulykker er arbejdsgiverens forsikringsselskab part i sagen. I sager om erhvervssygdomme er Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol (AESK) part i sagen.

Vi overfører ikke dine oplysninger til lande udenfor EU.

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger

Vi gemmer oplysningerne om dig, så længe der er behov for det i sagsbehandlingen af arbejdsskadesagen. Det betyder, at vi som hovedregel gemmer dine oplysninger i 30 år efter skadelidtes død ved erhvervssygdomme, 30 år efter hændelse ved arbejdsulykker og altid 6 år efter seneste aktivitet på arbejdsskadesagen.

Hvis du har accepteret, at vi må optage en telefonsamtale, sletter vi optagelsen efter to måneder. Du kan altid få slettet optagelsen tidligere ved at kontakte os.

Hvordan behandler AES dine personoplysninger?

Vi kan få og samkøre oplysninger til sagsbehandling og til kontrol af udbetalinger mv. Dette kan eventuelt ske med hjælp fra Udbetaling Danmark ud fra særregler i lov om Udbetaling Danmark og efter fastlagte retningslinjer, herunder for sletning af data.

Vi kan videregive oplysninger om dig til andre offentlige myndigheder, herunder Skatteforvaltningen, Udbetaling Danmark og pengeinstitutter, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne, eller som vi samarbejder med. Vi videregiver desuden dine personoplysninger til de personer, som din anmeldelse eller lægeregning vedrører.

Vi gør opmærksom på, at vi kan bruge dine personoplysninger til testformål i forbindelse med udvikling og tilpasning af vores systemer.

Hvilke rettigheder har du?

Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder, fx ret til at se alle oplysningerne i din sag. Det betyder, at:

 • Du kan få indsigt i dine personoplysninger
 • Du kan bede om at få (forkerte) personoplysninger i sagen rettet eller slettet
 • Du kan bede om, at vi stopper behandlingen af dine oplysninger eller sætter den i bero
 • Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger

Der kan være betingelser eller begrænsninger til ovenstående rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til at få personoplysninger slettet i det konkrete tilfælde, da dette afhænger af omstændighederne i forbindelse med databehandlingen.

Har du spørgsmål om dine personoplysninger?

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os: aes-databeskyttelse@atp.dk eller telefon 72 20 60 00.

Hvis du mener, at du ikke har fået tilstrækkeligt svar fra os om vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver

AES Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Telefon: 70 11 12 13

E-mail: dpo@atp.dk

Klagemulighed om personoplysninger

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Du kan se mere om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Dataansvarlig

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød

CVR-nr. 37 62 47 80

www.aes.dk/kontakt

Lovgrundlag

Du kan læse mere i:

 • Lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • Lov om arbejdsskadesikring
 • Lov om arbejdsmiljø
 • Bekendtgørelser om anmeldelse af ulykker
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (almindelige personoplysninger)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, jf. stk. 1 (følsomme personoplysninger)
 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (cpr.nr.)

Du kan se lovgrundlaget på www.retsinformation.dk og www.eur-lex.eu