Ny arbejdsskadeaftale træder i kraft den 1. juli 2024

1. juli 2024 træder en række nye ændringer til loven om arbejdsskader i kraft. Vi har samlet information om nogle af emnerne på vores hjemmeside. Indholdet på siderne suppleres og udbygges løbende. Du kan nu bl.a. læse om:

For borgere

 • Uddannelsesgodtgørelse: En ny økonomisk støtteordning, der hjælper personer med arbejdsskader tilbage i job gennem uddannelse. 
 • Erstatning til børn og unge, der har mistet en forælder: Erstatningen løber automatisk til barnet fylder 21 år (gælder afgørelser fra 1. juli 2024).
 • Genoptagelse: Skærpede krav til dokumentation. Nye oplysninger skal indebære en vis sandsynlighed for, at genoptagelsen vil føre til en ændret afgørelse (gælder alle anmodninger modtaget den 1. juli 2024 eller senere).
 • Højere erstatningsniveau for behandlingsudgifter og hjælpemidler: Engangsbeløbet dækker hele livet og ikke kun frem til folkepensionsalderen (gælder afgørelser truffet den 1. juli 2024 eller senere).
   

For professionelle aktører

 • Læger og tandlægers frist for at anmelde erhvervssygdomme: Fristen ændres fra otte uger til 14 dage (gælder fra 1. juli 2024).
 • Professionelle aktørers svarfrist for at sende oplysninger til AES: Svarfristen fastsættes i loven til 14 dage. Desuden indføres bødestraf ved manglende svar (gælder ulykker sket / erhvervssygdomme anmeldt fra 1. juli 2024).
   

Generelt

 • Formålsbestemmelsen i loven: Formålet udvides til også at understøtte, at tilskadekomne i størst mulig udstrækning bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet efter en arbejdsskade.
 • Mulighed for at sagsøge AES afskaffes for ulykker sket / erhvervssygdomme anmeldt fra 1. juli 2024: Fremadrettet kan sagens parter alene anlægge sag mod Ankestyrelsen. Det betyder, at afgørelsen ikke kan indbringes for domstolene, hvis den ikke er påklaget til Ankestyrelsen. Der gælder forskellige frister for anlæggelse af sag for professionelle og ikke professionelle parter.
 • Udbetaling af erstatning: Der nye regler for beregning og udbetaling af erstatning for tab af erhvervsevne, når erstatningen udbetales som en engangserstatning (gælder fra 1. juli 2024).


Indholdet suppleres og udbygges løbende.

Læs mere på Lov om arbejdsskader 2024