Administrationen af Alpha Insurance A/S’ arbejdsulykkesforsikringer varetages nu af AES

Finanstilsynet har d. 31. maj 2018 tilbagekaldt Alpha Insurance A/S’ tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed, herunder arbejdsulykkesforsikringsvirksomhed, efter at selskabet den 8. maj 2018 blev erklæret konkurs. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal derfor varetage administrationen af danske arbejdsulykkesforsikringer tegnet hos Alpha Insurance A/S i overensstemmelse med arbejdsskadesikringslovens § 54.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil gøre alt for at sikre, at kunderne og de tilskadekomne påvirkes mindst muligt i denne situation. Det er første gang, at en sådan situation opstår. AES er derfor i tæt dialog med alle relevante interessenter for at skabe det bedst mulige grundlag for at varetage denne administration.

Hvad skal du som arbejdsgiver med arbejdsulykkesforsikring hos Alpha Insurance gøre?

Det fremgår af forsikringsbetingelserne for de lovpligtige arbejdsulykkesforsikringer hos Alpha Insurance A/S, at dækningen ophører, når selskabets tilladelse til at drive arbejdsulykkesforsikringsvirksomhed tilbagekaldes.

Har du som arbejdsgiver tegnet din lovpligtige arbejdsulykkesforsikring hos Alpha Insurance, har du derfor ikke længere nogen forsikringsdækning.

Du skal som arbejdsgiver hurtigst muligt tegne en ny arbejdsulykkesforsikring i et andet forsikringsselskab. Arbejdsgivere, der ikke har en arbejdsulykkeforsikring, hæfter som udgangspunkt selv for alle udgifter i forbindelse med en eventuel arbejdsskade i henhold til § 52 i arbejdsskadesikringsloven.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring varetager administrationen af de arbejdsulykker, der er sket frem til det tidspunkt, hvor tilladelsen blev tilbagekaldt d. 31. maj 2018. Hvis du som arbejdsgiver ved, at der er sket en arbejdsulykke, der endnu ikke er anmeldt, skal du hurtigst muligt og inden for de gældende frister anmelde den i EASY (OBS! Rettelse januar 2021: Arbejdsulykker der endnu ikke er anmeldt skal anmeldes ved at kontakte AES på aes@atp.dk)

Har du en igangværende arbejdsulykkessag hos Alpha Insurance?

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring varetager administrationen af din arbejdsulykkessag, hvorfor du ikke behøver at foretage dig noget.

Som tilskadekommen får du de ydelser, som du har krav på efter arbejdsskadesikringsloven.  

Grundet konkursen kan der opstå mindre forsinkelser i udbetalingerne. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil forsøge at minimere forsinkelserne.

Mere information

Spørgsmål & svar om Alpha Insurance (pdf)