Behandling af arbejdsskader efter ny lov

AES har i nogle tilfælde truffet selvstændig afgørelse om anerkendelse i sager fra før 1. januar 2020. Arbejdstilsynet har nu præciseret, at der ikke er hjemmel til dette i lovgivningen, og AES vil derfor genoptage disse sager.

Siden årsskiftet AES har behandlet sager efter den ændrede arbejdsskadesikringslov. Det indebærer blandt andet, at forbigående skader kan anerkendes og at AES kan træffe en selvstændig afgørelse om anerkendelse.

AES har tidligere orienteret om, at der også ville blive truffet selvstændige afgørelser om anerkendelse i sager fra før 1. januar 2020 – hvilket også er sket i nogle tilfælde.

Det gjorde AES med afsæt i forarbejderne til lov nr. 550 af 7. maj 2020 - med henblik på at give flere tilskadekomne en hurtig afgørelse.

Arbejdstilsynet har efterfølgende præciseret, at der ikke er hjemmel til dette i lovgivningen. AES vil derfor genoptage disse sager og samtidig orientere om, at genoptagelsen skyldes manglende hjemmel til at træffe selvstændig afgørelse i sager fra før 1. januar 2020.