Ny forskning og behandling af visse konkrete PTSD-sager efter landsretsdom

På et principielt møde har Erhvervssygdomsudvalget besluttet at bestille en medicinsk udredning om blandt andet den tidsmæssige sammenhæng mellem belastning og sygdommen i PTSD-sager efter, at en dom fra Vestre Landsret i juni 2020 havde tilsidesat gældende praksis. Samtidig har udvalget besluttet indtil videre at foretage en individuel og konkret bedømmelse af verserende sager.

Erhvervssygdomsudvalget har den 15. september 2020 afholdt principielt møde. Her blev Vestre Landsrets dom af 26. juni 2020 i en sag om PTSD hos en tidligere udsendt soldat drøftet. Sagen blev i første omgang afvist i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) på grund af manglende tidsmæssig sammenhæng, da der var forløbet 15 år fra belastningerne under tilskadekomnes udsendelse, og frem til han fik diagnosen PTSD. Afvisningen blev efterfølgende tiltrådt af Ankestyrelsen (AST).

Vestre Landsret ændrede Ankestyrelsens afgørelse til anerkendelse af PTSD. Ved dommen tilsidesatte retten de hidtidige kriterier om tidsmæssig sammenhæng mellem de belastende begivenheder og udviklingen af PTSD.  

Erhvervssygdomsudvalget har vurderet, at dommen tilsidesætter udvalgets praksis i forbindelse med sager om PTSD uden for fortegnelsen. Der er ikke fastsat nogle nye kriterier med dommen.

Erhvervssygdomsudvalget sætter derfor medicinsk forskning i gang med fokus på generelt at belyse den tidsmæssige sammenhæng og udviklingen af PTSD, således, at en ny praksis kan besluttes.

Indtil denne udredning foreligger, vil vurderingen i den enkelte sag afhænge af en konkret og individuel vurdering af, om årsagssammenhængen mellem belastning og sygdom er bevist. Sagerne forelægges Erhvervssygdomsudvalget til en konkret, individuel afgørelse. Sekretariatet for Erhvervssygdomsudvalget forbereder nu forelæggelse af de sager, som har afventet udvalgets drøftelser. Skadelidte vil i disse sager bliver kontaktet af AES.

Dommen har alene betydning for vurderingen af den tidsmæssige sammenhæng. Dommen ændrer ikke de øvrige kriterier for anerkendelse af PTSD, herunder belastning og diagnose samt vurderingen af eventuelle konkurrerende forhold.

Genoptagelse

Som følge af dommen kan afviste sager om PTSD efter en konkret vurdering genoptages med henblik på forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget, hvis årsagen til afvisning alene har været manglende tidsmæssig sammenhæng.

Følgende betingelser skal være opfyldt, for at sagen kan genoptages:

  • Der skal være stillet diagnosen PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion) af en psykiater
  • Sagen er tidligere afvist alene på manglende tidsmæssig sammenhæng
  • Muligheden gælder ikke kun veteransager, men alle afgjorte arbejdsskadesager om PTSD

AES har ikke teknisk mulighed for at identificere sagerne.

Sådan kan du selv få din sag genoptaget

Du kan henvende dig til AES på aes@atp.dk. Du kan også få hjælp af din fagforening.

Fakta

  • Omkring 40 sager har siden dommens afsigelse afventet udvalgets drøftelser. Dertil kommer et muligt antal sager om genoptagelse

Pressekontakt: Seniorpresserådgiver Christian Frederik Mortensen tlf. 20 56 87 02