Ny lov vedtaget på arbejdsskadeområdet

Den 7. december 2023 har Folketinget vedtaget en ny lov på arbejdsskadeområdet, som indebærer nye regler og flere ændringer af de nuværende regler. De fleste ændringer træder i kraft 1. juli 2024 – mens nogle ændringer indføres allerede fra 1. januar 2024.

Loven udspringer af aftalen om et forbedret arbejdsskadesystem der blev indgået i september 2022 mellem regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier. I aftalen indgik en række konkrete initiativer, som på flere områder ændrer eller tilføjer nyt til de regler, der i dag gælder, når man får en arbejdsskade. 

Folketinget har nu vedtaget den lov, der gennemfører en række af initiativerne i arbejdsskadeaftalen. 

Formålet med den nye lov er at: 

  • Forbedre skadelidtes tilknytning til arbejdsmarkedet efter en arbejdsskade
  • Nedbringe sagsbehandlingstiderne 
  • Forbedre erstatningssystemet

Hvad ændres? 

Hovedelementerne i loven er: 

Indførsel af ny ordning med uddannelsesgodtgørelse: Tilskadekomne med mén på mindst 10 pct., som er uden for beskæftigelse eller i en opsigelsesperiode, der udløber inden start på uddannelsen, og som ikke kan arbejde fuld tid i tidligere job, får mulighed for at tage en uddannelse med en særlig godtgørelse. Der vil snart komme flere oplysninger om denne mulighed. 

Reglerne om erhvervsevnetab og beregning af årsløn ændres: Der indføres bl.a. større intervaller i erhvervsevnetabsprocenten, så erhvervsevnetabet fastsættes på minimum 15 pct. som i dag og derefter i intervaller fra 20, 30, 40 til 100 pct. Årslønnen (som bruges når der skal udregnes erstatning for tab af erhvervsevne) fastsættes for de fleste tilskadekomne på baggrund af lønoplysninger i indkomstregistret de seneste 5 år før skaden. 

Målsætninger for sagsbehandlingstid: De nuværende tidsfrister for AES' sagsbehandling erstattes med målsætninger om gennemsnitlig sagsbehandlingstid.

Frist for medvirken til sagsoplysning og bøder: Kommuner, sygehuse, læger mv. kan få en bøde, hvis de ikke indsender journaloplysninger til AES efter første rykker.

Ud over disse elementer indeholder den nye lov en række andre ændringer, herunder:

  • ny formålsparagraf, så det fremgår, at arbejdsskadesikringsloven skal understøtte, at tilskadekomne i størst mulig udstrækning bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet efter en arbejdsskade
  • nye regler om genoptagelse af afsluttede arbejdsskadesager
  • en ny voldsskadeforsikring, som dækker visse persongrupper, som får en skade efter vold på arbejdet
  • indførelse af søgsmålsfrister
  • ny forsøgsordning med forsikringsselskaberne, hvor kompetencen til at træffe afgørelse om anerkendelse eller afvisning flyttes til udvalgte forsikringsselskaber
  • højere erstatningsniveau for permanente behandlingsudgifter og hjælpemidler 
  • forlængelse af erstatning for tab af forsørger indtil barnets 21. år


Læs mere om den nye lov på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside her.
 

AES lægger i december 2023 yderligere information om den nye ordning uddannelsesgodtgørelse på www.aes.dk og www.borger.dk

AES vil derudover komme med yderligere information her på hjemmesiden før reglerne træder i kraft den 1. juli 2024.