Ny praksis: Forsikringsselskaber må ikke kræve efterregulering af erstatning for tab af erhvervsevne

Hvis man har fået udbetalt erstatning for tab af erhvervsevne og denne afgørelse senere bliver ændret, kan forsikringsselskaber og AES ikke efterregulere (modregne) den udbetalte erstatning – eller dele af den.

Hvis man er kommet til skade på arbejdet og har fået udbetalt erstatning for erhvervsevnetab, kan denne afgørelse i nogle tilfælde blive ændret efterfølgende.

Det kan ske, hvis en afgørelse bliver ændret efter anke eller genoptaget på grund af væsentlige fejl i afgørelsen (forvaltningsretlige regler om genoptagelse).

Fx kan AES have truffet en afgørelse om tab af erhvervsevne på 40 procent, som skal udbetales som en løbende erstatning. Tilskadekomne har herefter anket afgørelsen og Ankestyrelsen har afgjort at erstatningen skal udbetales som engangserstatning med virkning fra datoen for AES afgørelse.

I de tilfælde har det hidtil været sådan, at forsikringsselskabet eller AES ikke har udbetalt den fulde engangserstatning, men har fratrukket den erstatning der er blevet udbetalt, mens Ankestyrelsen behandlede anken – hvilket kaldes efterregulering.

Ændring af praksis

Denne praksis blev i 2015 understøttet af en konkret afgørelse, hvor Ankestyrelsen tiltrådte AES’ afgørelse om, at der skulle ske efterregulering.

I 2019 traf Ankestyrelsen, i en anden konkret sag, afgørelse om, at der ikke er ret til efterregulering.

Ankestyrelsen har efterfølgende, som svar på en generel henvendelse fra AES vedrørende retten til efterregulering præciseret, hvad der nu er gældende ret. Ankestyrelsen udtaler, at det følger af den nye praksis, 1) at §40a gør udtømmende op med mulighederne for at kræve tilbagebetaling efter loven, og 2), at modregning forudsætter gensidighed, hvilket ikke foreligger, når forsikringsselskabets modkrav består i ydelser, der nok er modtaget uberettiget, men som ikke kan kræves tilbagebetalt, fordi borgeren ikke er i ond tro.

På den baggrund indfører Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) en ny praksis som betyder, at forsikringsselskaber og AES ikke må foretage efterregulering i erstatningen for tab af erhvervsevne.  Tilskadekomne kan kun pålægges at tilbagebetale erstatning, hvis denne er modtaget mod bedre vidende (”ond tro”), jf. arbejdsskadesikringsloven § 40a.

Det betyder, at en række sager skal genoptages, fordi den tilskadekomne ikke har fået udbetalt den fulde erstatning på grund af efterregulering.

Hvordan bliver sagerne genoptaget?

AES vil i den kommende tid selv fremsøge de sager, det drejer sig om og genoptage dem med henblik på, at tilskadekomne kan få udbetalt den fulde erstatning.

Du behøver ikke selv gøre noget, hvis du er omfattet af ovenstående – du vil blive kontaktet af AES.