Ny principafgørelse fra Ankestyrelsen giver mulighed for genoptagelse af sager ved mistet efterlønspræmie

Hvis du var tilknyttet efterlønsordningen, kan en arbejdsskade have betydet, at du ikke optjente de efterlønspræmier, som du ville have gjort, hvis arbejdsskaden ikke var sket. Hvis du har fået erstatning for tab af erhvervsevne – uden at din mistede efterlønspræmie er blevet indregnet i den årsløn, du havde før arbejdsskaden – kan du i nogle tilfælde få din sag genoptaget.

Her kan du læse mere om betingelserne for at få din sag genoptaget.

En ny principafgørelse fra Ankestyrelsen giver mulighed for at arbejdsskadesager, hvor der er givet erstatning for tab af erhvervsevne i nogle tilfælde kan genoptages.

Det kan ske, hvis den mistede efterlønspræmien ikke blev inddraget, da AES beregnede din årsløn før arbejdsskaden.

Baggrunden er, at Østre Landsret har slået fast, at den mistede efterlønspræmie kan indgå ved fastsættelsen af årsløn, selvom den tilskadekomne endnu ikke var begyndt optjeningen af efterlønspræmie, da skaden skete.

Det betyder, at det kan være relevant for dig at bede om at få din sag genoptaget, hvis du kan sandsynliggøre, at du ville have optjent efterlønspræmie, hvis du ikke var komme til skade på arbejde (se nærmere herunder).

Formålet med at bede om genoptagelse er at få undersøgt, om du har krav på yderligere erstatning.

Hvornår er det relevant at bede om genoptagelse?

Det kan være relevant for dig at bede AES genoptage din sag, hvis følgende gælder:

  • Du er tilkendt erstatning for tab af erhvervsevne
  • AES har afslået at tillægge efterlønspræmie ved fastsættelse af årslønnen med den begrundelse, at du ikke havde påbegyndt optjeningen af efterlønspræmie, da din skade skete
  • Du mener, at du har mistet efterlønspræmie som følge af din arbejdsskade, men AES har ikke taget stilling til dette forhold ved afgørelsen om årsløn
  • Afgørelsen er truffet i perioden 1999 til 2020
  • AES har tillagt efterlønspræmien til årslønnen, og AES tillagde mindre end værdien af 4 præmier.

Du vil som udgangspunkt ikke have krav på yderligere erstatning, selvom den mistede efterlønspræmie ikke blev tillagt din årsløn, hvis:

  • Din årsløn var fastsat til maksimalårslønnen (fremgår af AES’ afgørelse)
  • Du var var ansat i fleksjob på tidspunktet for ulykken
  • Du var overgået til folkepension på tidspunktet for ulykken

Sådan beder du om genoptagelse

Hvis du mener, at du er omfattet af ovenstående, kan du bede om genoptagelse af din sag.

Det gør du ved at bruge vores online blanket til genoptagelse, som du finder her: Blanket til genoptagelse af sager.

Alle anmodninger om genoptagelse skal gå igennem AES – også selv om det var Ankestyrelsen, der senest traf en afgørelse i sagen.

En genoptagelse betyder, at vi ser på din sag igen, men det er ikke sikkert, at du har krav på yderligere erstatning.

Hvis du har en verserende sag hos os, hvor vi endnu ikke har truffet en afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne, behøver du ikke gøre noget. Når vi træffer vores afgørelse, vil vi tage højde for den ændrede praksis.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os på mail eller telefon.

Baggrund

Du kan læse mere om praksis og regler i Ankestyrelsens principafgørelse 2-20. Den finder du på Ankestyrelsens hjemmeside og i Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9139