Nye anmelderegler for anmeldelse af arbejdsulykker

Fra den 1. juli 2022 træder nye regler i kraft for anmeldelse af arbejdsulykker.

Indtil juli 2022 har arbejdsgivere skullet forholde sig til tre forskellige kriterier og tre forskellige frister for anmeldelse af arbejdsulykker – da der skal ske anmeldelse efter arbejdsmiljøloven og arbejdsskadesikringsloven.

Fra den 1. juli skal arbejdsgiverne anmelde de samme arbejdsulykker til arbejdsskadeforsikringsselskaberne, som de i dag anmelder til Arbejdstilsynet.

Alle arbejdsulykker skal anmeldes på samme måde i det elektroniske anmeldesystem EASY.

Med de nye regler er fristen for anmeldelse af arbejdsulykker blevet justeret, så alle ulykker skal anmeldes senest 14 dage efter første fraværsdag fra sædvanligt arbejde ud over tilskadekomstdagen. Desuden skal der ske anmeldelse, hvis ulykken må antages at kunne begrunde krav på ydelser efter § 11 i arbejdsskadesikringsloven (fx behandlingsudgifter).

 Nye anmelderegler fra den 1. juli 2022:

  • Arbejdsulykken har medført mindst én dags fravær fra sædvanligt arbejde ud over tilskadekomstdagen - arbejdsulykken skal anmeldes senest 14 dage efter den første fraværsdag.
  • Arbejdsulykke uden fravær, men arbejdsgiver forventer, at arbejdsulykken medfører erstatningsberettigende følger efter arbejdsskadesikringsloven - arbejdsulykken skal anmeldes senest 14 dage efter tilskadekomstdagen.

Anmeldelse på virk.dk

Alle arbejdsulykker anmeldes i systemet EASY på virk.dk. EASY er pr. 1. juli blevet opdateret, så det er blevet nemmere at anmelde efter de nye regler. Tilskadekomne eller en partsrepræsentant kan, som i dag, fortsat selv anmelde arbejdsulykker inden for ét år.

Baggrund

Se bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven BEK nr. 941 af 21/06/2022 (link)
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/941