Praksis for beregning af renter ændres efter Højesteretsdom

Højesteret har den 27. april 2022 afsagt dom, som fastslår, at renter ved for sent udbetalt løbende erstatning for tab af erhvervsevne, skal beregnes af beløbet før skat (bruttobeløbet).

Hvis et forsikringsselskab eller AES for sent udbetaler en løbende erstatning for tab af erhvervsevne eller tab af forsørger, skal der betales der renter af beløbet.

Det er fx tilfældet, hvis forsikringsselskabet klager over AES’ afgørelse, og Ankestyrelsen tiltræder afgørelsen.

Den løbende erstatning bliver først udbetalt efter Ankestyrelsens afgørelse, og tilskadekomne skal derfor have renter af det for sent udbetalte beløb.

Tidligere blev renterne beregnet af erstatningsbeløbet efter skat (nettobeløbet). Højesterets dom betyder, at renterne fremover skal beregnes af beløbet før skat (bruttobeløbet).

Dommen ændrer den administrative praksis, som fremgår af Ankestyrelsens principmeddelelsen PM 48-19 – og betyder, AES og forsikringsselskaberne nu ændrer praksis for beregning af renter.

Du kan have ret til yderligere renter

Hvis du som tilskadekommen - før Højesteretsdommen d. 27. april 2022 - har fået renter beregnet af erstatningen efter skat (nettobeløbet), kan du som følge af den ændrede praksis have ret til at få yderligere renter udbetalt.

Du er berettiget til yderligere udbetaling af renter, hvis følgende er opfyldt:

  • Der skal være tilkendt erstatning for tab af erhvervsevne eller tab af forsørger og
  • Hele eller dele af erstatningen skulle være udbetalt som en løbende erstatning og
  • Erstatningen er udbetalt for sent og
  • Meddelelse fra forsikringsselskabet eller AES om beregningen af renter er sket efter 27. april 2019.

Du kan kontakte forsikringsselskabet eller AES, hvis du mener, at der er forhold i din sag som medfører, at dit krav på renter ikke er forældet – også selv om der er gået mere end 3 år fra du modtog meddelelse om beregning af renterne. Læs mere om forældelse nedenfor.

Eksempel

lgende er et eksempel på en situation, hvor en erstatning er udbetalt for sent:

AES traf den 1. februar 2020 afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne på 75 procent. Erstatningen blev tilkendt som en månedlig ydelse. Forsikringsselskabet ankede afgørelsen, og udbetalte derfor ikke erstatningen.

Ankestyrelsen tiltrådte den 15. februar 2021 AES´ afgørelse (dvs. at Ankestyrelsen afgjorde, at AES’ afgørelse var korrekt). Udbetalingen af de månedlige ydelser skete derfor for sent, fordi forsikringsselskabet først ubetalte erstatningen, da Ankestyrelsen var kommet med sin afgørelse.

Forsikringsselskabet orienterede den 1. marts 2021 tilskadekomne om, at de nu ville udbetale både erstatning og renter af den for sent udbetalte erstatning. Renterne blev den gang beregnet af den løbende erstatning efter der var trukket skat af den månedlige erstatning (nettobeløbet).


Hvad skal du gøre?

Du skal kontakte forsikringsselskabet om en ny beregning af renter, hvis din erstatning blev udbetalt af et forsikringsselskab, og ovenstående betingelser er opfyldt.

Hvis erstatningen er blevet udbetalt af AES, behøver du ikke kontakte os.

I AES vil vi selv udsøge de sager, hvor vi har udbetalt erstatning og renter, og hvor ovenstående betingelser er opfyldt og eventuelt foretage udbetaling af yderligere renter. Du behøver derfor ikke kontakte AES, hvis du efter 27. april 2019 har modtaget meddelelse fra os om beregningen af renter.

Forældelse

Som udgangspunkt er dit krav på yderligere renter forældet 3 år efter den dag, du som erstatningsberettiget kunne kræve at få restrenterne betalt (jf. forældelseslovens §§ 2, stk. 1, og 3, stk. 1).

Fristen på 3 år regnes fra det tidspunkt, hvor forsikringsselskabet eller AES gav meddelelse om udbetalingen af renterne.

Forældelsesfristen kan ikke udskydes ved ukendskab til det retlige grundlag for kravet (jf. Højesterets dom af 10. oktober 1997 (U.1997.1633H)).

Du kan kontakte forsikringsselskabet eller AES, hvis du mener, at der er forhold i din sag som medfører, at dit krav på renter ikke er forældet – også selv om der er gået mere end 3 år fra du modtog meddelelse om beregning af renterne.

Lov og regler

Se lov om arbejdsskadesikring § 26, stk. 1 om erstatningsudbetaling, § 26, stk. 3 om forrentning af erstatningsbeløbet og forældelseslovens §§ 2, stk. 1, og 3, stk. 1.

Link til bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/314

Link til Højesterets dom: https://domstol.dk/hoejesteret/aktuelt/2022/4/forrentning-af-erstatning-skulle-ske-af-beloebet-foer-indeholdelse-af-skat/