Ny påvirkning optages på fortegnelsen over erhvervssygdomme

Det er nu muligt for brandfolk og andre erhverv at få genoptaget sager om blærekræft og lungehindekræft, som tidligere er blevet afvist.

Erhvervssygdomsudvalget og AES besluttede på det principielle møde i slutningen af oktober 2023 at optage blærekræft efter udsættelse for sod og PAH’er (gruppe af tjærestoffer) på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Lungehindekræft efter udsættelse for asbest er allerede optaget på fortegnelsen

Det sker efter, at Erhvervssygdomsudvalget og AES drøftede en ny monografi 132 fra IARC (det Internationale agentur for kræftforskning) om brandfolks erhvervsmæssige udsættelse og udvikling af kræft. 

De nyeste undersøgelser fra IARC viste, at der var en relevant sammenhæng mellem udsættelse for asbest i forbindelse med arbejde med brandslukning og udvikling af lungehindekræft. Det samme gjaldt for udvikling af blærekræft efter udsættelse for sod og PAH’er ved brandslukning. 

Kravene til optagelse på fortegnelserne var opfyldt i tilstrækkelig grad for blærekræft efter betydelig udsættelse for sod og PAH’er fra fx brandslukning og andre erhverv end brandfolk fx skorstensfejere. 

Erhvervssygdomsudvalget og AES blev på mødet også enige om, at IARC’s monografi ikke ændrer tidligere aftalte praksis om forelæggelse af sager om brandfolk, og derfor vil alle sager om brandfolk fortsat blive forelagt for udvalget, indtil Erhvervssygdomsudvalget og AES har drøftet den nye forskning om PFAS. Se mere om forelæggelsespraksis i nyheden på området i 2022 her

Erhvervssygdomsudvalget og AES følger området og ny viden tæt.

I Danmark er der generelt fokus på, at brandfolk har et højt beskyttelsesniveau mod udsættelse for skadelige stoffer. 

Mulighed for genoptagelse

Som følge af drøftelserne i Erhvervssygdomsudvalget kan tidligere afviste sager om blærekræft efter udsættelse for sod og PAH’er anmodes genoptaget. Det samme gælder tidligere afviste sager om lungehindekræft efter asbestudsættelse. Muligheden for genoptagelse gælder alle erhverv og er ikke begrænset til brandfolk. 

Det vil desværre ikke være muligt for AES at fremsøge alle sagerne, og du skal derfor selv henvende dig, hvis du ønsker din sag genoptaget.

Hvad skal du gøre?

Du skal sende en e-mail til AES på aes@atp.dk, hvor du skriver dit cpr-nummer, og at du ønsker, at din sag skal genoptages. Du kan også få hjælp af din fagforening eller din advokat. Hvis du er i tvivl, kan du ringe til os på tlf.: 72 20 60 00 (Mandag fra kl. 9-15 og tirsdag til fredag fra kl. 9-12). Herefter vil AES vurdere, om din sag kan genoptages.

Hvornår gælder ændringen i vejledningen?

Ovenstående ændringer på fortegnelserne og i vejledningen implementeres snarest muligt. Indtil ændringen effektueres har Erhvervssygdomsudvalget bemyndiget AES til at kunne behandle sager omfattet af ændringen uden forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget jf. arbejdsskadesikringslovens § 7, stk. 1, nr. 2, 1. led (gammel lov § 10, stk. 1, nr. 2, 1. led) og forretningsorden for Erhvervssygdomsudvalget § 11, stk. 3.