Sagsbehandlingstider i AES

AES har mange igangværende sager. Det betyder, at vi har lange sagsbehandlingstider. I 2023 fik vi optimeret vores drift og afviklet et højt antal sager. I 2024 har vi sat skub i flere initiativer og fokuserede indsatser for bl.a. at afvikle de ældste sager.

I AES har det højeste prioritet at få nedbragt sagsbehandlingstiden, så tilskadekomne hurtigere kan få svar på, om de har ret til erstatning. Derfor igangsætter vi løbende tiltag, der kan reducere sagsbehandlingstiden. 

I 2023 lykkedes vi med at nå en række fastsatte mål for året og havde ved årets udgang afsluttet ca. 54.000 sager (modsvarende 38.000 sager i 2022 og 48.000 sager i 2021). 

Vi har gennemført en lang række proces- og systemforbedringer, der understøtter sagsbehandlingen, og i september 2023 åbnede vi et nyt kontor i Aarhus, hvor vi fik 30 nye kolleger ombord.

Med de forskellige indsatser i 2023 har vi et styrket grundlag for at kunne afvikle flere sager med fortsat høj kvalitet.  

Klare mål for 2024 

I 2024 bygger vi videre på de gode resultater og forstærker arbejdet med at få afviklet mange sager. Det gør vi bl.a. ved at øge sagsbehandlerkapaciteten på udvalgte områder og ved at optimere både processer og sagsgange yderligere. 

Vi vil prioritere at få de ældste sager færdigbehandlet og at få tilført sagsbehandlerressourcer til sager om tab af erhvervsevne. Vores mål for 2024 er at afslutte ca. 58.000 sager. 

To årsager til det høje antal sager

De sidste tre år er antallet af sager steget markant, så vi ved indgangen til 2024 har ca. 57.000 igangværende sager, modsvarende ca. 32.000 i starten af 2020. Det er der to primære årsager til:

For det første medførte Covid-19 pandemien en stor tilgang af nye anmeldelser. I august 2023 var der anmeldt ca. 18.000 arbejdsskader relateret til pandemien. Da der samtidig var tale om en helt ny type sager, har det været ressourcekrævende at fastlægge praksis og behandle de mange sager. 

For det andet idriftsatte vi i 2021/2022 et nyt sagsbehandlingssystem, hvilket gav en midlertidig nedgang i afviklingen af sager på grund af medarbejdertræning og tilpasning af arbejdsprocesser. 

Kombinationen af mange nye sager og implementering af et nyt IT-system gør, at vi i dag har en ophobning af sager, hvor særligt sagerne om tab af erhvervsevne har været længe undervejs. Det er for at tackle den udfordring, at vi løbende har igangsat forskellige initiativer.

Gennemsnittet vil stige, før det falder

Sagsbehandlingstiden måles som den tid, der går fra en sag anmeldes (erhvervssygdomssager) eller oversendes fra forsikringsselskabet (ulykkessager) til AES, og indtil sagen afsluttes. Det vil sige, at vi først opgør sagsbehandlingstiden – som tæller med i gennemsnittet – når sagen er afsluttet.

Når vi de kommende år afslutter flere ældre sager, bl.a. sager som venter på en afgørelse om tab af erhvervsevne, vil den gennemsnitlige sagsbehandlingstid derfor stige. 

Når den gennemsnitlige sagsbehandlingstid stiger, skyldes det altså ikke, at vi bruger mere tid på sagsbehandling af den enkelte sag. Det skal derimod ses som et udtryk for, at vi håndterer ophobningen af sager, og at vi får skabt en bedre balance i afviklingen af sager. I takt med, at vi får afviklet de ældste sager, forventer vi, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid vil falde.  

Desuden er det værd at bemærke, at der er stor forskel på kompleksiteten i sagerne og derfor også på sagsbehandlingstiden. Nogle sager kan afgøres meget hurtigere end den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Andre sager tager længere tid end gennemsnittet, fordi vi bl.a. skal indhente mange oplysninger. 

Hvornår falder sagsbehandlingstiden?

Hvis sagsbehandlingstiderne skal nedbringes væsentligt, vil det kræve, at en række betingelser og forudsætninger bliver opfyldt. Det er bl.a. nødvendigt at rekruttere det rette antal kvalificerede sagsbehandlere, og at de eksterne aktører, der skal levere oplysninger til sagerne, kan holde trit. Desuden er det en forudsætning, at tilgangen af sager forbliver på et stabilt niveau. 

Derudover kræver det også en vedvarende indsats i selve sagsbehandlingen, fx at AES løbende iværksætter de nødvendige indsatser og initiativer på baggrund af den aktuelle situation, og at de lovgivningsmæssige rammer for sagsbehandlingen understøtter en effektiv sagsbehandling.

Hvis disse forskellige betingelser bliver opfyldt, forventer vi, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for nye sager med tab af erhvervsevne vil falde til et stabilt niveau på mellem 19 og 21 måneder med udgangen af 2026. For alle sager generelt forventer vi, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid vil ligge mellem 6 og 8 måneder ved udgangen af 2027.