AES afgør, om du har et tab af erhvervsevne

Situationer hvor du kan få erstatning for tab af erhvervsevne

Hvis din skade er så alvorlig, at du ikke kan fortsætte med dit arbejde som hidtil, kan du muligvis få erstatning for tab af erhvervsevne. Det er et beløb, som enten udbetales som et engangsbeløb eller som en løbende ydelse. Det afhænger af, hvor nedsat din erhvervsevne er.

Du kan få erstatning for tab af erhvervsevne, hvis din erhvervsevne er nedsat med mindst 15 %. Om den er det, afgøres på forskellige måder afhængigt af, om du er i arbejde, under uddannelse, i fleksjob eller på førtidspension. Vi kigger på, hvad du tjente før, du kom til skade, og om det er realistisk, at du kommer til at tjene det samme igen med de symptomer, du har.

Sådan vurderer AES, om du kan få erstatning

For at kunne vurdere, om du kan få erstatning for tab af erhvervsevne, og hvor stor erstatningen skal være, kigger vi på:

  • De begrænsninger din skade giver i forhold til at kunne arbejde
  • Din løn før skaden
  • Din arbejdssituation efter skaden

Vi indhenter derfor oplysninger om din løn og ansættelsesforhold fra dig, din arbejdsgiver på skadetidspunktet og din eventuelle nye arbejdsgiver. Vi indhenter også oplysninger fra Skattestyrelsen vedrørende din løn før og efter skaden og fra din kommune vedrørende din situation.

Der kan der træffes to typer af afgørelser om tab af erhvervsevne: en midlertidig afgørelse og en endelig afgørelse.

Hvis din situation på arbejdsmarkedet er uafklaret, vil du få en midlertidig afgørelse med revision. Det betyder, at du får en dato for, hvornår vi igen vil kigge på din sag. At din situation er uafklaret kan fx være, hvis du har fået et midlertidigt fleksjob, modtager dagpenge eller sygedagpenge, eller hvis du er under revalidering.

Hvis vi er sikre på, at din situation ikke ændrer sig på et tidspunkt, så vil du få en endelig afgørelse.

Så lang tid tager en afgørelse

Sager om tab af erhvervsevne er de mest komplicerede sager, vi behandler i AES. For at kunne træffe en rigtig afgørelse, skal din tilstand først være stabil. Derefter skal vi blandt andet indhente oplysninger om løn og ansættelsesforhold samt din situation på arbejdsmarkedet. Det arbejde tager tid, og derfor er sagsbehandlingen for sager om tab af erhvervsevne særligt lange.

Du kan se vores aktuelle sagsbehandlingstider.

Kun 5 % af de ca. 40-50.000 skader, der anmeldes hos AES om året, ender med at få erstatning for tab af erhvervsevne.

Det skal du selv gøre

I denne fase vil du blive bedt om at indsende forskellige oplysninger til AES, og det er vigtigt, at du gør det inden for de angivne tidsfrister.

Det er desuden vigtigt, at du informerer AES, hvis din situation ændrer sig. Vi får nemlig ikke automatisk besked fra din kommune, hvis du fx bliver tilkendt fleksjob.

Du kan få overblik over din sag og se, hvilke breve vi sender og modtager i din sag i Se Sag.

Hvis du er uenig i vores afgørelse

Er du uenig i de afgørelser, vi har truffet i din sag, har du mulighed for at klage. Klager behandles af Ankestyrelsen, men de skal sendes til AES. Forsikringsselskabet har også mulighed for at klage over vores afgørelser.

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor tager det så lang tid at få en afgørelse om tab af erhvervsevne?

Sager om tab af erhvervsevne er de mest komplicerede sager, vi behandler i AES. Vi skal afvente, at din tilstand er stabil, og så skal vi hente en masse oplysninger. Derfor er sagsbehandlingstiden for sager vedrørende tab af erhvervsevne længere end andre typer sager.

AES har i øjeblikket flere sager, end vi kan nå at behandle. Det betyder desværre, at sagsbehandlingstiden for en afgørelse om tab af erhvervsevne er ekstra lang. Vi gør alt, hvad vi kan, for at nedbringe ventetiden.  

Jeg har ventet rigtig længe, og det er meget belastende for mig – kan min sag ikke prioriteres?

Da vi i øjeblikket har flere sager, end vi kan nå at behandle, prioriterer vi først de sager, der haster særligt på grund af helbredsmæssige eller økonomiske forhold.

Hvis du mener, at din sag skal prioriteres, skal du sende information herom til os. Der skal således være dokumentation for, at netop din sag skal prioriteres foran andre, der har ventet lige så længe. 

Jeg har fået et brev, hvor der står, at jeg først vil få en afgørelse til næste år. Kan det virkelig passe?

Desværre er sagsbehandlingstiden for sager vedrørende tab af erhvervsevne stigende. Det skyldes, at vi har ophobet en mængde sager og derfor nu har fIere sager, end vi kan nå af lave. Vi gør alt, hvad vi kan for at afgøre din sag hurtigst muligt. I brevet har vi givet dig det bedste bud på, hvornår vi forventer en afgørelse.     

Der er revision i min sag. Hvad betyder det?

AES træffer en midlertidig afgørelse, hvis din situation på arbejdsmarkedet er uafklaret. I sager, hvor vi giver en midlertidig erstatning, sætter vi altid en dato for, hvornår vi kigger på sagen igen – en revision.

Ved revisionen undersøger vi sagen igen og indhenter nye oplysninger. Alt efter oplysningernes karakter kan det betyde, at en eventuel erstatning bliver både større eller mindre. Vi sætter revision i sagen, til der kan træffes en endelig afgørelse.

Kan jeg få et forskud af min erstatning (sikkert tab af erhvervsevne)?

Du har i helt særlige tilfælde mulighed for at få et forskud af din erstatning for tab af erhvervsevne. Det kalder vi ”sikkert tab af erhvervsevne”. Det kræver, at din helbredsmæssige og erhvervsmæssige situation er tilstrækkeligt afklaret og er særligt aktuelt for dig, der er ansat i fleksjob.

Er du under revalidering/uddannelse, modtager ledighedsydelse eller sygedagpenge, vil du som udgangspunkt ikke have mulighed for at få udbetalt et forskud.

Skriv til os, hvis du ønsker, at vi skal tage stilling til sikkert tab af erhvervsevne i din sag. 

Kan jeg få hjælp af AES til at blive afklaret i kommunen?

Nej, vi kan ikke hjælpe dig med behandlingen af din kommunale sag, og vi har ikke indflydelse på de afgørelser, som din kommune træffer.

Vi henter oplysninger fra din kommune, når vi skal vurdere dit tab af erhvervsevne. Oplysningerne bruger vi til at få viden om din situation på arbejdsmarkedet.

Skal jeg betale skat af min erstatning?

Det afhænger af, hvordan din erstatning bliver udbetalt. En løbende ydelse for tab af erhvervsevne er skattepligtig, mens en engangserstatning ikke er skattepligtig.

Bliver jeg modregnet i mine kommunale ydelser, hvis jeg får en erstatning?

Ja, der kan ske modregning i visse tilfælde, fx hvis du modtager ydelser i henhold til Lov om Aktiv Beskæftigelse. Kontakt din kommune og få svar på, hvilken betydning en erstatning vil have for dig.

Hvis vi træffer afgørelse med tilbagevirkende kraft, vil din kommune muligvis have krav på refusion fra forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, inden erstatningen kan udbetales. 

Hvad sker der, hvis min arbejdsgivers forsikringsselskab klager?

Hvis forsikringsselskabet er uenig i den afgørelse som AES træffer, kan de anke. Deres anke har opsættende virkning. Det betyder, at forsikringsselskabet ikke skal udbetale eventuel erstatning før, at anken er behandlet. Ankestyrelsen behandler klagerne.