Klage

Man kan klage over (anke) alle afgørelser, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har truffet i en sag. Klager behandles af Ankestyrelsen, men de skal sendes til AES.

Indsend en klage

Hvem kan klage?

Alle, der bliver berørt af en afgørelse, har ret til at klage over afgørelsen. Det gælder:

  • Den tilskadekomne
  • En fuldmagtshaver. Hvis den tilskadekomne har givet en fuldmagt til for eksempel en fagforening eller en advokat, kan denne klage på vegne af den tilskadekomne
  • Efterladte til en tilskadekommen
  • Arbejdsgivers forsikringsselskab ved ulykker – eller Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol (AESK) ved erhvervssygdomme
  • Arbejdsgiveren. En forsikret arbejdsgiver kan kun klage over anerkendelsen/afvisning. En arbejdsgiver, der ikke er forsikret, kan klage over alle afgørelser, da han vil være erstatningspligtig

Sådan klager du

Vil du klage over en afgørelse fra AES, anbefaler vi, at du benytter vores digitale klageformular, da vi på den måde sikrer, at vi får alle de oplysninger, vi skal bruge.

Klagefrist

Hvis du vil klage, skal vi have besked senest 4 uger efter, at du har modtaget vores afgørelse. Når vi beregner klagefristen, tæller vi hverdage (ikke lørdage), hvor der omdeles post. De såkaldte mellemdage (hverdage hvor Post Nord ikke omdeler post) tælles ikke med.

Hvis du modtager Digital Post eller notifikationer fra os, regner vi med, at du har modtaget din afgørelse hverdagen efter datoen på afgørelsen. Som hverdage regner vi mandag til fredag. Alt andet post, der er sendt elektronisk, regner vi med, at du har modtaget på datoen for afgørelsen.

Har du modtaget afgørelsen per brev, går vi ud fra, at du har modtaget afgørelsen 6 hverdage efter datoen på afgørelsen. Som hverdage regner vi mandag til fredag. De 4 uger, som klagefristen lyder på, løber derfor fra denne dag. Hvis afgørelsen eksempelvis er dateret en onsdag, regner vi den for modtaget 6 hverdage senere, altså torsdag ugen efter. 

Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges den til hverdagen efter. Fristen udløber ved kontortidens ophør for så vidt angår klager sendt med fysisk post og ved midnat for så vidt angår klager sendt med elektronisk post.

Fristen for at klage beregnes individuelt for hver modtager af afgørelsen. Det betyder, at tilskadekomne og dennes fuldmagtshaver kan have forskellige frister for at klage afhængigt af måden, de har valgt at modtage post fra os på.

Hvis vi mener, at klagefristen ikke er overholdt, sender vi sagen til Ankestyrelsen med bemærkning om, at vi ikke mener, at klagefristen er overholdt. Ankestyrelsen vurderer så, om klagefristen er overholdt eller ej.

Hvor skal klagen sendes hen?

Klagen skal sendes til os. Ved at benytte vores digitale klageformular, sendes klagen automatisk til os.

Hvis man sender klagen til andre, kan man ikke være sikker på, at den bliver sendt videre til os og man risikerer derfor at overskride klagefristen.

Hvis klages sendes direkte til Ankestyrelsen, sender de klagen til os, hvilket kan forsinke vores behandlingen af klagen.

Ankestyrelsen kan ændre en afgørelse til ugunst for dig

Ankestyrelsen er ikke bundet af, hvad tilskadekomne eller fuldmagtshaver klager over. Det kan betyde to ting:

  • I den samlede afgørelse kan Ankestyrelsen vælge at behandle andre delafgørelser i sagen, end den der er klaget over
  • Ankestyrelsen kan ændre en afgørelse til ugunst for tilskadekomne – altså sætte erstatningen ned eller ændre anerkendelsen til afvisning

Det sker i særlige situationer, at Ankestyrelsen behandler delafgørelser, der ikke er klaget over. Det sker kun, hvis Ankestyrelsen mener, at vi har foretaget en åbenlys forkert vurdering af sagen.

Hvis Ankestyrelsen skulle vælge at tage andre delafgørelser op, end der er klaget over, vil Ankestyrelsen normalt partshøre tilskadekomne og informere tilskadekomne (og/eller fuldmagtshaver) om det.

Tilskadekomne eller fuldmagtshaver har derefter mulighed for eventuelt at trække klagen, inden Ankestyrelsen træffer afgørelse.

Det kan dog ikke lade sig gøre, at stoppe en sag ved at trække anken, hvis forsikringsselskabet også har klaget.

Eksempel - afgørelse ændret til ugunst for tilskadekomne:

Vi har anerkendt en ulykke og tilkendt 5 % i godtgørelse for varigt mén og 15 % i erstatning for tab af erhvervsevne. Tilskadekomne klager over afgørelsen om mén, da han mener, at den er fastsat for lavt.

Ankestyrelsen meddeler tilskadekomne, at man også vil tage stilling til anerkendelsen. Tilskadekomne trækker ikke anken, og ved afgørelsen ændrer Ankestyrelsen anerkendelsen til afvisning, da vi har foretaget en åbenlys forkert vurdering af sagen.

Derved mister tilskadekomne også retten til erstatning. Da forsikringsselskabet ikke har anket, er beløbet allerede udbetalt og tilskadekomne skal derfor ikke betale erstatningen tilbage (da tilskadekomne har modtaget erstatningen i god tro, fordi sagen i første omgang var anerkendt).

Sådan behandler vi en klage