Bekendtgørelser

Her på siden finder du de lovbekendtgørelser, som vedrører arbejdsskadeområdet.

 

Bekendtgørelser om anmeldelse

Nr.

Dato

Bekendtgørelse

147902/12/2016Bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker og sygdomme, der rammer værnepligtige m.fl.
94121/06/2022Bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker
73225/06/2010

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 3, nr. 2, i lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love

(Bekendtgørelse om ikrafttræden af den obligatoriske digitale anmeldelse af arbejdsskader - se loven om obligatorisk digital anmeldelse)

148220/12/2023Bekendtgørelse om underretning af visse kræftformer, der kan være erhvervsbetingede
147820/12/2023Bekendtgørelse om lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen

 

Bekendtgørelser om omfanget af arbejdsskadesikringen

Nr.

Dato

Bekendtgørelse

103328/05/2021Bekendtgørelse af fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005
1034 28/05/2021Bekendtgørelse af fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005
129709/11/2016Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
58601/06/2017Bekendtgørelse om sikring efter lov om arbejdsskadesikring for personer i døgnophold efter lov om social service
1606 09/12/2016 Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde
126302/12/2019Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende m.fl.
1481 02/12/2016Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring for personer, der udsendes til midlertidigt arbejde i udlandet

 

Bekendtgørelser om satser

Nr.

Dato

Bekendtgørelse

141601/12/2023Bekendtgørelse om takster for administration pr. 1. januar 2024 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade
97911/12/1992Bekendtgørelse om adgang for ældre rentemodtagere til omsætning af rente efter ulykkesforsikringsloven til kapitalbeløb

 

Bekendtgørelser om udgifter til behandling og undersøgelse

Nr.

Dato

Bekendtgørelse

124226/11/2019Bekendtgørelse om satser for betaling af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen
90024/06/2016Bekendtgørelse om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadesikring
94221/06/2022Bekendtgørelse om forsikringsselskabernes adgang til at behandle krav om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler m.v. efter lov om arbejdsskadesikring
83426/09/1994Bekendtgørelse om dækning af udgifter til sygebehandling og optræning samt proteser m.m. efter lov om forsikring mod følger af arbejdsskade

 

Bekendtgørelser - diverse

Nr.

Dato

Bekendtgørelse

119829/08/2022Bekendtgørelse om betaling for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankestyrelsens administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring m.v.
899 24/06/2016Bekendtgørelse om dokumenter uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift
127128/11/2019Bekendtgørelse om klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser
64528/06/2019Bekendtgørelse om finansiering af visse erstatninger m.v., der udbetales af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade
18809/03/2020Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige
55524/05/2023Bekendtgørelse om forretningsorden for Erhvervssygdomsudvalget
81229/09/2003Bekendtgørelse om fastsættelse af årsløn for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller sikret efter § 2, stk. 3
179 26/02/2024Bekendtgørelse om uddannelsesgodtgørelse efter arbejdsskadesikringsloven (retsinformation.dk)