Bekendtgørelser

Her på siden finder du de lovbekendtgørelser, som vedrører arbejdsskadeområdet.

 

 Bekendtgørelser om anmeldelse

Nr.

Dato

Bekendtgørelse

1479

02/12/2016

Bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker og sygdomme, der rammer værnepligtige m.fl.

941

21/06/2022

Bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker

732

25/06/2010

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 3, nr. 2, i lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love

(Bekendtgørelse om ikrafttræden af den obligatoriske digitale anmeldelse af arbejdsskader - se loven om obligatorisk digital anmeldelse)

1482

02/12/2016

Bekendtgørelse om underretning af visse kræftformer, der kan være erhvervsbetingede

1478

02/12/2016

Bekendtgørelse om lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen

 

 Bekendtgørelser om omfanget af arbejdsskadesikringen

Nr.

Dato

Bekendtgørelse

898

27/08/2019

Bekendtgørelse af fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005

899

27/08/2019

Bekendtgørelse af fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005

1297

09/11/2016

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

1272

29/11/2006

Bekendtgørelse om sikring efter lov om arbejdsskadesikring for personer i døgnophold efter lov om social service

1606 

09/12/2016 

Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde

185 

23/02/2017

Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende m.fl.

1481 

02/12/2016

Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring for personer, der udsendes til midlertidigt arbejde i udlandet

 

 Bekendtgørelser om satser

Nr.

Dato

Bekendtgørelse

2273

02/12/2021

Bekendtgørelse om takster for administration pr. 1. januar 2022 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade

979

11/12/1992

Bekendtgørelse om adgang for ældre rentemodtagere til omsætning af rente efter ulykkesforsikringsloven til kapitalbeløb

 

 Bekendtgørelser om udgifter til behandling og undersøgelse

Nr.

Dato

Bekendtgørelse

1242

26/11/2019

Bekendtgørelse om satser for betaling af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen

900

24/06/2016

Bekendtgørelse om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadesikring

901

24/06/2016 

Bekendtgørelse om forsikringsselskabernes adgang til at behandle krav om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler m.v. efter lov om arbejdsskadesikring

834

26/09/1994

Bekendtgørelse om dækning af udgifter til sygebehandling og optræning samt proteser m.m. efter lov om forsikring mod følger af arbejdsskade

 

 Bekendtgørelser - diverse

Nr.

Dato

Bekendtgørelse

646 

28/06/2019 

Bekendtgørelse om betaling for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankestyrelsens administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring m.v.

899 

24/06/2016

Bekendtgørelse om dokumenter uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift

1271

28/11/2019

Bekendtgørelse om klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser

1259

12/12/2003

Bekendtgørelse om fordeling og forrentning af beløb, der forskudsvis er udlagt af Arbejdsskadestyrelsen efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade

1513 

13/12/2013

Bekendtgørelse om inddrivelse af visse arbejdsgiverbidrag m.v. i medfør af arbejdsskadesikringsloven

905

26/08/2019

Bekendtgørelse af forretningsorden for Erhvervssygdomsudvalget

812

29/09/2003

Bekendtgørelse om fastsættelse af årsløn for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller sikret efter § 2, stk. 3

563

01/06/2016

Bekendtgørelse om afgrænsning af værdipapirer omfattet af flere aktivgrupper