Lov om arbejdsskader 2024

1. juli 2024 træder en række nye ændringer til loven om arbejdsskader i kraft. Du finder link til informationer, FAQ og vejledning om ikrafttrædelse under hvert emne. Vi udbygger indholdet løbende.

Bliv klogere på reglerne

Formålsbestemmelsen er udvidet

Tilknytning til arbejdsmarkedet

Efter en arbejdsskade mister for mange tilknytningen til arbejdsmarkedet og det arbejdsfællesskab, som de har været en del af. 

Arbejdsskadesikringslovens formålsbestemmelse er derfor blevet udvidet, så det nu fremgår af bestemmelsen, at lovens formål – foruden at yde erstatning og godtgørelse til tilskadekomne eller deres efterladte ved arbejdsskade – også er at understøtte, at tilskadekomne i størst mulig udstrækning bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet efter en arbejdsskade. 

Vende tilbage til selvforsørgelse

Det fremgår af bemærkningerne til loven, at hensigten med udvidelsen af formålsbestemmelsen er, at den skal medvirke til at sikre, at arbejdsskadesystemet (herunder AES og Ankestyrelsen) ved administrationen af arbejdsskadesikringsloven har fokus på at understøtte, at tilskadekomne så vidt muligt vender tilbage til selvforsørgelse i varig, ordinær beskæftigelse eller bevarer så stor tilknytning til arbejdsmarkedet som muligt, hvis selvforsørgelse på ordinære vilkår ikke er muligt. 

Læger og tandlæger har 14 dage til at anmelde erhvervssygdomme

Læger og tandlægers frist for at anmelde erhvervssygdomme ændres fra otte uger til 14 dage. Det betyder, at der nu gælder samme anmeldefrist for både arbejdsgivere, der anmelder arbejdsulykker og læger/tandlæger, der anmelder erhvervssygdomme.  

Pligt til at anmelde

Læger og tandlæger skal anmelde til Arbejdstilsynet og AES, når de konstaterer eller får mistanke om, at en person har pådraget sig en konstateret eller formodet erhvervssygdom eller på anden måde har været udsat for skadelige påvirkninger på sin arbejdsplads. 

Anmeldelsen skal ske snarest muligt og senest 14 dage efter, at lægen eller tandlægen er blevet bekendt med erhvervssygdommen eller en skadelig påvirkning og den formodede sammenhæng med arbejdet.

Læs mere

Svarfrist ved sagsoplysning og bøder

Den 1. juli 2024 træder nye regler om svarfrist og bøder for manglende medvirken til oplysning af arbejdsskadesager i kraft. Reglerne følger af lov nr. 1541 af 12. december 2023, som er offentliggjort på Retsinformation.dk. 

AES skal sørge for, at reglerne bliver fulgt i praksis. Det betyder, at AES skal politianmelde professionelle aktører, der ikke leverer de nødvendige oplysninger inden for en svarfrist på 14 dage. Professionelle aktører er fx kommuner, sygehuse, praktiserende læger, sundhedsinstanser og sikringspligtige arbejdsgivere.

Gælder kun oplysninger, der allerede findes

Risikoen for bødestraf gælder alene oplysninger, som professionelle aktører allerede er i besiddelse af, fordi de fremgår af arkiver, registre eller journaler. De gælder derfor ikke for oplysninger, som først skal indhentes eller udarbejdes på foranledning af AES, fx speciallægeerklæringer og funktionsattester.

De tilskadekomne har brug for hurtigt svar

Formålet med de nye regler er at forkorte sagsbehandlingstiden i arbejdsskadesager, hvor det ofte tager lang tid at få oplysninger fra arbejdsgivere, offentlige myndigheder, læger m.fl. Det er forventningen, at de nye regler vil få de professionelle aktører til hurtigere at give de nødvendige oplysninger. 

Reglerne er vedtaget som følge af "Aftale om et forbedret arbejdsskadesystem", der blev indgået af et bredt politisk flertal i september 2023. 

Læs mere

Højere erstatningsniveau for behandlingsudgifter og hjælpemidler

Erstatningen for fremtidige, permanente udgifter til behandling og hjælpemidler øges, fordi det bliver muligt at få udbetalt et engangsbeløb, der dækker hele livet og ikke kun frem til folkepensionsalderen. I beregningen af engangsbeløbet indgår de seneste statistiske levetidsforudsætninger, hvilket også bidrager til en lidt højere udbetaling. 

Læs mere

Uddannelsesgodtgørelse
Fastsættelse af årsløn

De nye regler om beregning af årsløn gælder arbejdsulykker sket og erhvervssygdomme anmeldt 1. juli 2024 eller senere. Reglerne anvendes også i arbejdsskader, hvor tilskadekomne tilkendes uddannelsesgodtgørelse, uanset at arbejdsskaden er sket/anmeldt før 1. juli 2024.

AES anvender årslønnen til beregning af det erstatningsbeløb, som tilskadekomne har krav på. Med de nye regler kan AES fastsætte årslønnen enten efter lovens hovedregel i § 24, stk. 1, eller efter en af de præcist angivne undtagelser i lovens § 24, stk. 2.

Læs mere

Tab af erhvervsevne

De nye regler om beregning af erstatning for tab af erhvervsevne gælder arbejdsulykker sket og erhvervssygdomme anmeldt 1. juli 2024 eller senere. Reglerne anvendes også i arbejdsskader, hvor tilskadekomne tilkendes uddannelsesgodtgørelse, uanset at arbejdsskaden er sket/anmeldt før 1. juli 2024. 

Hvis arbejdsskaden har gjort det sværere for den tilskadekomne at tjene penge ved at arbejde, har den tilskadekomne ret til erstatning for tab af erhvervsevne. Tabet af erhvervsevne fastsættes ud fra forskellen mellem tilskadekomnes indtjeningsevne før arbejdsskaden og indtjeningsevnen efter arbejdsskaden.

De nye regler indeholder bl.a. en ny metode for fastsættelse af tab af erhvervsevne og nye satser for erstatningen.

Læs mere

Erstatning til efterladte børn og unge: Fra 18 til 21 år

Børn og unge, der har mistet en forælder eller begge forældre, som følge af en anerkendt arbejdsskade, har ret til erstatning for tab af forsørger.

Med de nye regler sikres en længerevarende økonomisk støtte til de efterladte børn og unge, da erstatningen automatisk løber indtil barnet fylder 21 år. Tidligere løb erstatningen automatisk indtil barnet fyldte 18 år med mulighed for forlængelse af erstatningen herefter.

Læs mere

Genoptagelse

Fra 1. juli 2024 stilles der større krav til tilskadekomne, som ønsker at få en afgørelse genoptaget. For at få sin sag genoptaget skal der foreligge nye oplysninger, som indebærer en vis sandsynlighed for, at genoptagelsen vil føre til en ændret afgørelse. Samtidig skal tilskadekomne fremsende dokumentation for de nye oplysninger, som kan føre til en anerkendelse af arbejdsskaden eller forhøjelse af erstatningsbeløbet. 

Læs mere

Ikke længere muligt at sagsøge AES (søgsmål og rekurs)

Den administrative rekurs skal være udtømt

Det er ikke længere muligt at indbringe en afgørelse fra AES for domstolene, hvis afgørelsen vedrører en ulykke sket eller erhvervssygdom anmeldt den 1. juli 2024 eller senere.  

Hvis man ikke er tilfreds med AES' afgørelse i en arbejdsskadesag, og man ønsker at få afgørelsen afprøvet i retten, skal man først rettidigt klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. Hvis man efterfølgende ikke er enig i Ankestyrelsens afgørelse, kan man indbringe Ankestyrelsens afgørelse til domstolene.

Frist for søgsmål

Der indføres en frist for, hvor længe man kan indbringe Ankestyrelsens afgørelse for domstolene. Fristen for tilskadekomne og efterladte er 12 måneder fra datoen for Ankestyrelsens afgørelse, mens fristen for forsikringsselskaber, m.fl. er 6 måneder fra Ankestyrelsens afgørelse. 

Læs mere

Udbetaling af erstatning