Hovedlove på arbejdsskadeområdet

 

Arbejdsskadesikringsloven

Nr. Dato Lov
376 31-03-2020

Arbejdsskadesikringsloven - Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring  (Gældende)

943 16-10-2000 Bekendtgørelse af lov om sikring mod følger af arbejdsskade 
(loven anvendes på arbejdsulykker der indtræder, og erhvervssygdomme der anmeldes, før 1. januar 2004)
19984 02-03-1992 Datasammenskrivning af lov om arbejdsskadeforsikring

 

Ændringslove

Nr. Dato Lov
1380 23-12-2012

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love  (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.)

1287 19-12-2012

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love (Videregivelse af oplysninger til anklagemyndighed og politi, oprettelse af Det Systemiske Risikoråd, sammenlægning af Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet, shortselling, ny tilgang til håndhævelse af solvenskrav og etablering af tilsyn med referencerenter m.v.

1231 18-12-2012

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. (Obligatorisk digital kommunikation og tilpasninger som følge af ressortoverførsel m.v.).

443 23-05.2012

Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Forældelse af krav på erstatning ved erhvervssygdom og mulighed for at udstede administrative bødeforelæg m.v.

326 11-04-2012

Lov om ændring af forskellige love som følge af etableringen af Udbetaling Danmark og om ophævelse af lov om ændring af regler for statens udbetaling af refusion af kommunernes udgifter i henhold til den sociale pensions- og bistandslovgivning m.v. (Fordeling af myndighedsansvaret mellem kommunerne og Udbetaling Danmark m.v.).

610 14-06-2011

Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet for ophør af krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste m.v.).

600 14-06-2011

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., integrationsloven og forskellige andre love (Skærpet kontrol med udbetaling af offentlige forsørgelsesydelser, sanktioner for uberettiget modtagelse af ydelser under ophold i udlandet m.v.).

456 18-05-2011

Lov om investeringsforeninger m.v.

1556 21-12-2010

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om værdipapirhandel m.v., møntloven og forskellige andre love. 

1528 21-12-2010

Lov om arbejdsskadesikring i Grønland

718 25-06-2010

Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.).

700 25-06-2010

Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.
(Nye principper for fastsættelse af kapitaliseringsfaktorer og for opgørelse af årsløn, ændring af anmeldelsesfrist og ophævelse af underretningspligt).

579 01-06-2010 Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige andre love.
1272 16-12-2009

Lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love
(Obligatorisk digital anmeldelse af arbejdsskader)

 

Værnepligtsloven

Nr. Dato Lov
284 14-03-2013 Bekendtgørelse af lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. (loven anvendes på ulykker, der indtræder, og sygdomme, der anmeldes, den 1. januar 2004 eller senere)
80 08-03-1978 Lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. (loven anvendes på ulykker, der indtræder, og sygdomme, der anmeldes, før 1. januar 2004)

 

Invalideforsørgelse

Nr. Dato Lov
281 14-03-2013 Bekendtgørelse af lov om krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere.

 

Krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere

Nr. Dato Lov
336 04-03-2013 Bekendtgørelse af lov om krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere.

 

Veteranloven

Nr. Dato Lov
336 02-04-2014 Lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion