Information om erstatning til besættelsestidens ofre

Besættelsestidens ofre og deres efterladte kan få erstatning, hvis de er omfattet af loven om erstatning til besættelsestidens ofre.

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der træffer afgørelse efter loven.

Besættelsestidens ofre er først og fremmest danske statsborgere, som under den tyske besættelse

  • har været deporteret til fængsel eller koncentrationslejr i udlandet, eller
  • har været tjenstgørende i mindst 6 måneder på danske eller udenlandske skibe under allieret kontrol i krigsfarvand,
  • har været aktivt engageret her i landet i mindst 1 år i organiseret modstandsarbejde, der har medført særlig hård fysisk eller
  • har haft psykisk belastning, eller
  • har sejlet med færøske fiskeskibe eller fisketransportskibe i krigsfarvand i mindst 6 måneder med henblik på tilføjelse af krigsforsyninger til allieret havn uden for Færøerne.

Ydelserne er invaliditetserstatning, hædersgave, dækning af sygebehandling med videre, begravelseshjælp og efterladteerstatning. 

De forskellige ydelser er beskrevet herunder.

Invaliditetserstatning

Erstatningens størrelse afhænger af invaliditetsgrad og indtægtsforhold.

Der er i loven fastsat en maksimumgrænse for invaliditetserstatningen. Hvis invaliditetserstatningen og andre indtægter sammenlagt overstiger et vist maksimum, bliver erstatningen nedsat og den kan eventuelt helt bortfalde. Der henvises til vores hjemmeside for de aktuelle satser.

Efter de første to års udbetalinger reguleres erstatningsudbetalingen fremadrettet hvert år per 1. april på baggrund af indhentede indtægtsoplysninger for to år tilbage.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udbetaler erstatningen den sidste bankdag i hver måned. Erstatningen er forudbetalt. Det beløb, der indgår på kontoen sidste bankdag i eksempelvis januar måned, er erstatningen for februar måned.

Invaliditetserstatning er livsvarig.

Hvis modtageren bor i eller senere flytter til udlandet, har det ingen indflydelse på invaliditetserstatningen.

For erstatningsmodtagere bosat i Danmark skal der betales almindelig indkomstskat.

For erstatningsmodtagere, der bor i udlandet, findes forskellige beskatningsaftaler mellem Danmark og udlandet. Nærmere oplysninger kan fås hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hvis modtagerens helbredstilstand bliver forværret, kan vedkommende søge os om at få forhøjet sin invaliditetsgrad. 

Hædersgave

Hædersgaven er skattefri og udbetales kvartalsvis af Udbetaling Danmark, Tjenestemandspension.

Hædersgaven er livsvarig.

Det har ingen indflydelse på hædersgaven, at man bor i eller senere flytter til udlandet.

Hvis man modtager hædersgave, men ikke erstatning, kan man søge om at få erstatning ved henvendelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 

Sygebehandling med videre

Hvis man modtager invaliditetserstatning, kan man få refunderet nettoudgifterne til lægeordineret medicin, tandlægebehandlinger, fysioterapi o.l. og til hjælpemidler, hvis behandlingen/anskaffelsen skyldes den sygdom, der er årsagen til invaliditetserstatningen.

Vi refunderer kun regninger/kvitteringer, der fremsendes til os i original tilstand. Eventuelle tilskud fra Sygesikringen Danmark modregnes (dvs. refunderes ikke).

Hvis det drejer sig om større behandlingsudgifter, skal man så vidt muligt spørge Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om mulighederne for at få udgifterne refunderet, inden behandlingen igangsættes. Ved en større tandbehandling forudsættes det, at der – inden behandlingen sættes i gang - indsendes et skriftligt prisoverslag fra tandlægen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings forhåndsgodkendelse.

Vi refunderer for eksempel ikke

  • udgifter til almindelig undersøgelse af tænder eller tandrensning, eller
  • udgifter til briller som følge af almindelig alderdomssvækkelse, eller
  • udgifter til behandling på et privathospital, da alle sygdomme kan behandles i det offentlige sundhedssystem. 

Dødsfald og begravelseshjælp

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal underrettes, når den erstatningsberettigede afgår ved døden.

Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring får underretning om et dødsfald, standser vi erstatningsudbetalingen til den pågældende.

Invaliditetserstatningen bortfalder med udgangen af den måned, hvor dødsfaldet sker.

Hædersgaven bortfalder med udgangen af det kvartal, hvor dødsfaldet sker.

Hvis afdøde efterlader sig ægtefælle, udbetaler vi begravelseshjælpen til pågældende. Efterlades der ingen ægtefælle, vil begravelseshjælpen blive udbetalt til boet.

Begravelseshjælpen reguleres årligt. Der henvises til vores hjemmeside for den aktuelle sats for begravelseshjælpen. 

Erstatning og hædersgave til efterladte (enker, enkemænd og samlevere)

En efterladt kan få tilkendt en månedlig erstatning og hædersgave. Vi har en særskilt pjece for efterladte, som vi henviser til for yderligere betingelser og information.

Da Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings sagsbehandling er afhængig af oplysninger fra andre myndigheder, kan der gå flere måneder fra besked om dødsfaldet, til afgørelse foreligger.

Ved tilkendelse af erstatning til en efterladt kan der blive tale om et tilgodehavende beløb fra den 1. i måneden efter dødsfaldet, til den månedlige udbetaling af efterladteerstatning påbegyndes. Hvis afdøde var tjenestemand, starter udbetalingen først fra 3 måneder efter dødsfaldet.

For erstatningen til efterladte er der i loven fastsat en maksimumgrænse.

Også efterladtes erstatningsudbetalinger reguleres fremadrettet hvert år per 1. april på baggrund af indhentede indtægtsoplysninger.

Hvis den efterladtes månedlige ydelse og øvrige indtægt sammenlagt på årsbasis overstiger et maksimumbeløb, vil den månedlige ydelse blive indtægtsreguleret, så den samlede årlige indtægt ikke overstiger maksimumbeløbet.

Erstatningen udbetales forud (om beskatning af erstatningsbeløbet: se ovenfor under invaliditetserstatning). Erstatning og maksimumbeløb for indtægten reguleres hvert år per 1. april. Efterladteerstatning og hædersgave er livsvarige, hvis betingelserne er opfyldte.

Efterladteerstatning kan bortfalde, hvis den efterladte gifter sig igen. Hædersgaven bortfalder ikke ved indgåelse af nyt ægteskab. Den efterladte har ikke ret til refusion af udgifter til lægeordineret medicin, tandbehandlinger, briller og hjælpemidler.

Efterladteerstatning bortfalder med udgangen af den måned, hvor den efterladte dør. Hædersgaven bortfalder med udgangen af det kvartal, hvor den efterladte dør. 

Fuldmagt

Man kan vælge to fuldmagtstyper, hvis man ønsker at en anden skal hjælpe med sagen. En der giver fuld adgang til at agere i forbindelse med hele sagen og en der giver begrænset fuldmagt til en bestemt opgave. Man vælger fuldmagtstype i selve fuldmagten.

Man kan på et hvilket som helst tidspunkt tilbagekalde fuldmagten. 

Aktindsigt

Man kan ansøge om aktindsigt. Som udgangspunkt har man mulighed for fuld aktindsigt i egen sag vedrørende oplysninger om en selv. Som pårørende eller andre skal man have en gyldig fuldmagt, før der kan gives aktindsigt. 

4. maj kollegier erklæringer

Børn og børnebørn til en person som oprindeligt er anerkendt efter loven kan ansøge om en erklæring fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til brug for ansøgning om optagelse på 4. maj kollegier. 

Klagevejledning

Man har altid ret til at klage til Ankestyrelsen over vores afgørelser. Dette skal ske inden 4 uger efter man har modtaget afgørelsen. Hvis man bor i et andet europæisk land end Danmark er klagefristen 6 uger. Hvis man bor uden for Europa er klagefristen 3 måneder. 

Generelt

Uretmæssigt udbetalt erstatning og hædersgave skal tilbagebetales. Personer - herunder efterladte - som under besættelsen har udvist en nationalt uværdig optræden, er afskåret fra ydelser efter loven.

Information om løbende udbetalinger

Med virkning fra januar 2019 informerer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om den enkelte udbetaling af en løbende ydelse i bankmeddelelsen i stedet for i et brev. Du kan se teksten, når du logger på din netbank og klikker på det udbetalte beløb.

Mere information

De er altid velkommen til at kontakte os, hvis De har spørgsmål. Eller hvis De ønsker flere oplysninger om muligheder, rettigheder og forpligtigelser eller andet efter loven.

Vores adresse er:

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød
Telefon: 72 20 60 00
E-mail: aes@atp.dk

 

Gå tilbage til siden Erstatning til besættelsestidens ofre