Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Du kan klage over alle afgørelser, som vi har truffet i din sag. Klager behandles af Ankestyrelsen, men de skal sendes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hvem kan klage?

Alle, der bliver berørt af en afgørelse, har ret til at klage over afgørelsen. Det gælder:

  • Den tilskadekomne
  • En fuldmagtshaver. Hvis den tilskadekomne har givet en fuldmagt til for eksempel en fagforening eller en advokat, kan denne klage på vegne af den tilskadekomne
  • Efterladte til en tilskadekommen
  • Arbejdsgiverens forsikringsselskab - ved ulykker - eller Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol (AESK) - ved erhvervssygdomme
  • Arbejdsgiveren. En forsikret arbejdsgiver kan kun klage over anerkendelsen/afvisning. En arbejdsgiver, der ikke er forsikret, kan klage over alle afgørelser, da han vil være erstatningspligtig

Nemmere klagebehandling

For at gøre det nemmere, hvis du ønsker at klage over en afgørelse, har vi udviklet en vejledende klageskabelon, som du kan bruge, hvis du vil klage over en afgørelse.

Udfylder du skabelonen, får vi de nødvendige oplysninger og kan begynde at behandle din klage hurtigere.

Klagefrist

Hvis du vil klage, skal vi have besked senest 4 uger efter, at du har modtaget vores afgørelse. Hvis du modtager post fra os via e-Boks, regner vi med, at du har modtaget din afgørelse hverdagen efter datoen på afgørelsen. Som hverdage regner vi mandag til fredag. Alt andet post, der er sendt elektronisk, regner vi med, at du har modtaget på datoen for afgørelsen. Har du modtaget afgørelsen per brev, går vi ud fra, at du har modtaget brevet efter disse hovedregler:

- Post sendt mandage, tirsdage eller fredage er fremme 5 dage senere.

- Post sendt om onsdagen er fremme 7 dage senere.

- Post sendt om torsdagen er fremme 6 dage senere.

De 4 uger, som klagefristen lyder på, løber derfor fra denne dag. Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges den til hverdagen efter. Fristen udløber ved kontortidens ophør. Det betyder, for almindelige breve, i praksis, at klagefristen som hovedregel udløber 4 uger fra

- efterfølgende mandag, når afgørelsens dato er en mandag eller tirsdag, eller

- efterfølgende onsdag, når afgørelsens dato er en onsdag, torsdag eller fredag.

Hvis du bor i et andet europæisk land (end Danmark) eller på Færøerne på det tidspunkt, hvor vi sender vores afgørelse, er fristen for at klage 6 uger. Hvis du bor uden for Europa, er fristen 3 måneder.

Fristen for at klage beregnes individuelt for hver modtager af afgørelsen. Det betyder, at tilskadekomne og dennes fuldmagtshaver kan have forskellige frister for at klage afhængigt af måden, de har valgt at modtage post fra os på.

Hvis vi mener, at klagefristen ikke er overholdt, sender vi sagen til Ankestyrelsen med bemærkning om, at vi ikke mener, at klagefristen er overholdt. Ankestyrelsen vurderer så, om klagefristen er overholdt eller ej.

Hvor skal klagen sendes hen?

Du skal sende din klage til os. Hvis du sender den til andre, kan du ikke være sikker på, at den bliver sendt videre til os, og du risikerer derfor at overskride klagefristen. Hvis du sender klagen direkte til Ankestyrelsen, sender de klagen til os, hvilket kan forsinke vores behandling af din klage.

Ankestyrelsen kan ændre en afgørelse til ugunst for dig

Ankestyrelsen er ikke bundet af, hvad du eller andre klager over. Det kan betyde to ting for dig:

  • I den samlede afgørelse kan Ankestyrelsen vælge at behandle andre delafgørelser i sagen, som du ikke har klaget over
  • Ankestyrelsen kan ændre en afgørelse til ugunst for dig - altså sætte din erstatning ned eller ændre anerkendelsen til afvisning

Det sker i særlige situationer, at Ankestyrelsen behandler delafgørelser, der ikke er klaget over. Det sker kun, hvis Ankestyrelsen mener, at vi har foretaget en åbenlys forkert vurdering af sagen. Hvis Ankestyrelsen skulle vælge at tage andre delafgørelser op, end du har klaget over, vil Ankestyrelsen normalt partshøre dig og informere dig om det. Du har derefter mulighed for eventuelt at trække din anke, inden Ankestyrelsen træffer afgørelse.

Du kan dog ikke stoppe sagen ved at trække anken, hvis forsikringsselskabet også har anket.

Eksempel - afgørelse ændret til ugunst for tilskadekomne

Vi har anerkendt en ulykke og tilkendt 5 % i godtgørelse for varigt mén og 15 % i erstatning for tab af erhvervsevne. Tilskadekomne klager over afgørelsen om mén, da han mener, at den er fastsat for lavt.

Ankestyrelsen meddeler tilskadekomne, at man også vil tage stilling til anerkendelsen. Tilskadekomne trækker ikke anken, og ved afgørelsen ændrer Ankestyrelsen anerkendelsen til afvisning, da vi har foretaget en åbenlys forkert vurdering af sagen. Derved mister tilskadekomne også retten til erstatning. Da forsikringsselskabet ikke har anket, er beløbet allerede udbetalt, og tilskadekomne vil derfor ikke skulle betale erstatningen tilbage.

Sådan behandler vi din klage

Denne side er senest ændret den 04. juli 2016