Vilkår

Det følger af Højesterets kendelser af 21. september 2007, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke skal besvare spørgsmål om, fra hvornår det var muligt midlertidigt eller varigt at skønne over skadelidtes fremtidige erhvervsevne, fordi det er en retlig vurdering, men at AES - på vilkår fastsat af AES og ikke med hjemmel i erstatningsansvarslovens § 10 - derimod kan tage stilling til, om det på nærmere angivne tidspunkter (datoer) var muligt midlertidigt eller varigt at skønne over skadelidtes fremtidige erhvervsevne.

AES har som følge af Højesterets kendelser af 21. september 2007 fastsat følgende vilkår for besvarelse af spørgsmål om det på nærmere angivne tidspunkter var muligt midlertidigt eller endeligt at skønne over skadelidtes fremtidige erhvervsevne, jf. erstatningsansvarslovens §§ 2 og 5.

Vilkår

  • Sagens parter kan anmode om en udtalelse. Det er et krav, at skadelidte og skadevolder er enige i forelæggelsen. Det er ikke et krav, at udtalelsen skal bruges i forbindelse med en retssag.
  • Sagens parter skal i anmodningen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring angive de datoer og sagsakter, som de ønsker Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal forholde sig til. Hvis det er akterne i en verserende eller tidligere privat erstatningssag eller arbejdsskadesag i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal dette anføres. Hvis det er på baggrund af andre sagsakter f.eks. en pensionssags eller en retssags akter, skal disse vedlægges anmodningen.
  • De angivne datoer skal være konkrete og relevante. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan afslå at besvare spørgsmålene i den udstrækning, at de omgår Højesterets tilkendegivelser eller spørgetemaet udvides med andre spørgsmål, f.eks. at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring også skal tage stilling til erhvervsevnetabets størrelse på de forskellige anførte datoer.
  • Hvis der ønskes en vurdering af erhvervsevnetabet på et givent tidspunkt, skal dette ske som en almindelig forelæggelse efter erstatningsansvarslovens § 10.
  • For besvarelse af spørgsmål opkræves et særskilt gebyr svarende til gebyr for udtalelse om erhvervsevnetab.
  • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring behandler sagerne fra den 1. januar 2008
  • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring besvarer efter tilsvarende principper spørgsmål om, fra hvornår det var muligt at vurdere méngraden. For besvarelse af dette opkræves særskilt gebyr svarende til gebyr for udtalelse om mén.