Udtalelser i private erstatningssager?

Alle parter i en privat erstatningssag kan anmode Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om at komme med en neutral udtalelse om de helbredsmæssige og erhvervsmæssige følger af en skade.

Hvad indeholder en udtalelse?

En vejledende udtalelse fra AES kan indeholde vurdering af tre ting:

  1. Méngraden: de direkte helbredsmæssige følger efter skaden.
  2. Erhvervsevnetabet: det varige indtægtstab som følge af skaden
  3. Stationærtidspunktet: det tidspunkt, hvor der ikke længere sker en væsentlig, blivende bedring af de helbredsmæssige gener

AES foretager en objektiv vurdering af hver enkelt sag. Vores vurdering af méngraden kan derfor differentiere sig fra forsikringsselskabets vurdering.

Kan man anke en udtalelse?

De vejledende udtalelser fra AES kan ikke ankes til hverken AES eller Ankestyrelsen. Hvis parterne ikke er enige i udtalelsen, kan sagen indbringes for domstolene. Begge parter har mulighed for at anlægge sag ved domstolene.