Priser på udtalelser

Takster gældende for perioden 1. januar 2024 - 31. december 2024.

Typer af udtalelsePris
Vejledende udtalelse - inklusive erhvervsevnetab (lov § 81, stk. 3)24.390 kr.
Vejledende udtalelse - eksklusive erhvervsevnetab (lov § 81, stk. 3)9.350 kr.
Vejledende udtalelse - tidspunkt for skøn over fremtidig erhvervsevne, tillæg (lov § 81, stk. 3)24.390 kr.


I udgangspunktet behandles der en problemstilling pr. udtalelse. Ønsker du en vurdering ud fra flere forskellige forudsætninger, er det AES, der afgør om det udløser et krav om selvstændigt gebyr for en ny sag.

Opstår der under sagsbehandlingen udgifter til fx speciallægeerklæringer, skal de betales af den der har bedt om en udtalelse. Det kan derfor være en god idé at få forsikringsselskabet til at bede om udtalelsen.

Genbehandling af sager

Hvis AES bliver anmodet om at vurdere en sag igen, fx fordi der er sket ændringer i den tilskadekomnes helbredsmæssige situation, anser vi det som en ny sag. Vi kræver derfor et nyt gebyr, da der er tale om nye oplysninger og en ny sagsbehandling.

Når AES har afgivet en udtalelse anser vi sagen for at være afsluttet. Der er dog mulighed for at bede en om genvurdering af sagen inden for 3 måneder efter, at vi har afgivet den vejledende udtalelse.

For at AES kan lave genvurderingen inden for det samme gebyr, skal parten sende os en skriftlig anmodning om genvurdering inden for 3 måneder efter, at vi har afgivet udtalelsen. Som hovedregel foretager vi genvurderingen på baggrund af de oplysninger, som var på sagen på det tidspunkt, hvor vi afgav den vejledende udtalelse. Vi kan dog genvurdere ud fra nye oplysninger, hvis vi modtager oplysninger, som vi burde have indhentet tidligere. Det vil være en konkret vurdering, om der kan ses bort fra hovedreglen om vurdering på baggrund af de foreliggende oplysninger.

Hvis parterne ikke kan blive enige efter at AES har afgivet den vejledende udtalelse kan sagen forelægges for domstolene. Begge parter har mulighed for at anlægge sag ved domstolene.