Beregning af kapitalisering

Når den erhvervsmæssige situation er afklaret, og erhvervsevnetabet er 50 % eller mere, udbetales erstatningen som en månedlig løbende ydelse. Du kan da anmode om at få den løbende ydelse kapitaliseret og udbetalt som et engangsbeløb. Du kan højst kapitalisere løbende ydelse svarende til et erhvervsevnetab på 50 %.

Et kapitalbeløb er en beregnet nutidsværdi af en løbende ydelse. I omregningen af løbende ydelse til kapitalbeløb benyttes kapitaliseringsfaktorer, som afhænger af alder, hvornår den løbende ydelse stopper samt af retten til afløsningsbeløb. Kapitaliseringsfaktorerne er fastsat i bekendtgørelser eller vejledninger. 

Udfyld felterne nedenfor for at foretage en vejledende beregning af et kapitalbeløb.

Når skadedatoen er før 1. juli 1999, skal du af hensyn til beregningen angive, om der tidligere er truffet afgørelse om erhvervsevnetab før 1. juli 1999.

Dato for ulykke, pludselig løfteskade eller kortvarig skadelig påvirkning eller anmeldedato for erhvervssygdom (dato for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings modtagelse af anmeldelsen).
Skadedato
Erhvervsevnetabet fastsættes som procent mellem 15 og 100 procent. Når erhvervsevnetabet er 50 procent eller derover, udbetales erstatningen ikke som et engangsbeløb, men som en løbende ydelse, hvor du kan anmode om at få den løbende ydelse kapitaliseret og udbetalt som et engangsbeløb - se evt. Kapitalisering.
Du skal angive, hvor stor en del af den løbende erstatning der skal kapitaliseres. Andelen skal fastsættes i form af en erhvervsevnetabsprocent. Eksempel: Hvis dit erhvervsevnetab er 50 procent, og du ønsker halvdelen af din løbende erstatning kapitaliseret, skal du angive en erhvervsevnetabsprocent på 25 procent. Der kan højst kapitaliseres løbende erstatning svarende til et erhvervsevnetab på 50 procent.
Årslønnen er arbejdsindtægten (inklusiv naturalydelser) i året før arbejdsskaden. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan årslønnen fastsættes efter et skøn. Årslønnen afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 1.000. Årslønnen kan ikke sættes højere end et fast beløb (den maksimale årsløn), der afhænger af, hvornår arbejdsskaden er indtruffet. Klik på ”Oversigt over maksimale årslønninger” nederst på siden for at se maksimale årslønninger. Hvis du tidligere er tilkendt erstatning, vil din årsløn fremgå af afgørelsen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
I beregningen af et kapitalbeløb indgår alderen, som fastsætter restløbetiden med erstatning og overlevelsessandsynligheden. Derfor skal du angive fødselsdato.
Fødselsdato
Er der truffet en afgørelse om
erhvervsevnetab før 1. juli 1999?