Regler om forældelse

Krav på erstatning eller godtgørelse i anledning af en personskade forældes efter reglerne i forældelsesloven, men der er særligt lempelige frister for arbejdsskader.

Der er to frister:

5-årsfristen

En ”subjektiv” frist på 5 år regnet fra det tidspunkt, da den tilskadekomne eller den efterladte vidste eller burde have vidst, at der var grundlag for at fremsætte et krav om godtgørelse og erstatning.

5-årsfristen gælder både for arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

Reglen har betydning i sager, hvor arbejdsgiveren eller lægen ikke har anmeldt en arbejdsulykke eller erhvervssygdom, idet den tilskadekomne i den situation skal sørge for at anmelde kravet på egen hånd inden fristens udløb.

Desuden har reglen betydning, hvis der sker en ændring i de erhvervsmæssige og helbredsmæssige forhold, og der anmodes om genoptagelse.

Om fristoverskridelsen skal have den virkning, at kravet på godtgørelse og erstatning bortfalder, beror på arbejdsskademyndighedens skøn over, om tilskadekomne havde tilstrækkelig viden til at fremsætte kravet.

30-årsfristen  

En ”objektiv” eller ”absolut” frist på 30 år regnet fra ulykkens dato.

Denne frist gælder kun for arbejdsulykker og ikke for erhvervssygdomme.

Fristen afhænger ikke af, hvad tilskadekomne eller den efterladte vidste eller burde have vidst om, at der var grundlag for, at et krav kunne fremsættes. Der skal med andre ord ikke foretages noget skøn over, hvad tilskadekomne vidste eller burde have vidst, når 30-årsfristen for anmeldelse af krav på godtgørelse og erstatning for arbejdsulykker er overskredet og kravet på godtgørelse og erstatning bortfalder derfor uden videre.

For arbejdsulykker gælder en 30-årig forældelsesfrist. Denne frist begynder at løbe fra det tidspunkt, ulykken sker.

Den lange forældelsesfrist, som 30-års fristen også kaldes, er absolut og kan ikke udskydes eller først begynde at løbe fra et senere tidspunkt. Når de 30 år er gået fra ulykkestidspunktet, kan yderligere krav ikke gøres gældende, da der er indtrådt forældelse.

Mere information