Udgifter under sagens behandling

Mens en sag bliver behandlet, betaler arbejdsgivers forsikringsselskab nogle af de udgifter, tilskadekomne har som følge af sin skade.

For at få dækket udgifter under sagens behandling, skal tilskadekomne sende regningerne for udgifterne til sin arbejdsgivers forsikringsselskab. Tilskadekomnes udgifter bliver i rimeligt omfang betalt efter regning, hvis de hænger sammen med den behandling, tilskadekomne modtager som følge af sin skade.

Tilskadekomne bør få en forhåndsgodkendelse til en udgift, inden den afholdes, hvis han eller hun vil være sikker på, at forsikringsselskabet betaler udgiften.

Udgifter, som forsikringsselskabet dækker, kan være:

  • Udgifter til lægeundersøgelse
  • Rejseudgifter
  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • Udgifter til måltider og overnatning

Udgifter til lægeundersøgelse

Vi kan bede tilskadekomne om gå til undersøgelse hos sin egen læge eller hos special- og hospitalslæger. Lægen sender regningen for undersøgelsen og regningen for erklæringen til arbejdsgivers forsikringsselskab.

Udgifterne til lægeundersøgelser, som vi ikke har bedt om, men som for eksempel tilskadekomnes advokat eller fagforening har sendt tilskadekomne til, dækkes kun, hvis vi bruger oplysningerne i vores sagsbehandling, og hvis undersøgelserne ikke allerede er betalt af andre, eksempelvis  kommunen.

Rejseudgifter

Hvis tilskadekomne har rejseudgifter i forbindelse med lægeundersøgelser, behandlinger eller indkøb af hjælpemidler, kan han eller hun få udgifterne dækket.

Rejseudgifterne dækkes, hvis tilskadekomne kører med offentlig transport eller i egen bil.
Tilskadekomne kan kun få betalt rimelige taxaudgifter, hvis tilskadekomnes læge dokumenterer, at han eller hun på grund af sit helbred ikke kan benytte offentlige transportmidler eller egen bil, eller hvis tilskadekomne bor et sted, hvor der er udpræget dårlige offentlige transportmidler.

  • Hvis tilskadekomne kører i egen bil, får han eller hun betaling pr. kilometer efter statens satser. I 2022 udgør satsen 1,98 kr. pr. kilometer. Det er arbejdsgivers forsikringsselskab, som dækker udgifterne
  • Hvis tilskadekomne kører med offentlige transportmidler, får han eller hun betaling for tog på 2. klasse, busbilletter og færgebilletter. Det er arbejdsgivers forsikringsselskab, som dækker udgifterne. Tilskadekomne skal blot sende billetten til arbejdsgivers forsikringsselskab
  • Hvis tilskadekomne skal have dækket rimelige taxaudgifter, skal han eller hun få taxachaufføren til at skrive en kvittering, som tilskadekomne sender til sin arbejdsgivers forsikringsselskab

Tabt arbejdsfortjeneste

Tilskadekomne kan få dækket tabt arbejdsfortjeneste i et rimeligt omfang, hvis den tabte arbejdsfortjeneste skyldes, at vi har bedt tilskadekomne om at gå til undersøgelse. Det vil sige, at tilskadekomne som udgangspunkt stilles økonomisk, som om denne havde været på arbejde.

Tilskadekomne skal sende sit krav til arbejdsgivers forsikringsselskab. Der er et maksimum for den arbejdsfortjeneste, der kan dækkes. I 2022 dækkes maksimalt tabt arbejdsfortjeneste svarende til et beløb på 302,07 kr. pr. time.

Bortset fra dette tilfælde dækker arbejdsskadesikringsloven ikke tabt arbejdsfortjeneste.

For at tilskadekomne kan få dækket tabt arbejdsfortjeneste skal:

  • Undersøgelsen medføre et arbejdsfravær af mere end 2 timers varighed
  • Arbejdsgiver skal dokumentere tilskadekomnes mistede arbejdsindtægt

Tilskadekomne har pligt til at begrænse sit arbejdsfravær ved at aftale undersøgelserne således, at det går mindst muligt ud over arbejdet.

Eksempel på delvis dækning af tabt arbejdsfortjeneste
Per, som var langturschauffør, gik glip af en 10-dages tur, fordi han skulle deltage i en lægeundersøgelse. Vi gav kun erstatning for én dags fravær.

Udgifter til måltider og overnatning

Hvis tilskadekomne skal være borte fra sit hjem i mere end 5 timer på grund af undersøgelser, som vi har sendt personen til, betaler arbejdsgivers forsikringsselskab rimelige udgifter til måltider. Tilskadekomne kan få dækket sine udgifter efter statens time‑ og dagpengeregler.

Tilskadekomne skal sende sin opgørelse og eventuelle regninger til arbejdsgivers forsikringsselskab.

Hvis det er nødvendigt, at tilskadekomne overnatter uden for hjemmet i forbindelse med en undersøgelse, som vi har bedt om, betaler arbejdsgivers forsikringsselskab time‑ og dagpenge.

Udgifter til behandling, medicin, hjælpemidler mv.