Forsikringspligt for hjælp i private hjem

Der er i loven en fritagelse for pligten til at tegne forsikring, hvis den samlede beskæftigelse i den private husholdning eller private tjeneste ikke overstiger 400 timer i et kalenderår. Ved opgørelsen af om den samlede beskæftigelse overstiger 400 timer lægges samtlige ansattes timetal inden for et kalenderår sammen.

Eksempler på disse ansatte kunne være

  • Havehjælp
  • Rengøring
  • Børnepasning
  • Ledsageordninger
  • Hjælp til husbyggeri 

Det er vigtigt, at du forud for ansættelsen af personer til hjælp i hjemmet danner dig et overblik over, hvor mange timer den/de ansatte forventes at arbejde inden for et kalenderår. Forventer du, at ansættelsen overstiger 400 timer i et kalenderår, har du pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring og tilmelde dig Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Arbejdsskadeforsikringen kan tegnes ved langt de fleste danske forsikringsselskaber. 

Forventer du derimod ikke, at ansættelsen/hjælpen strækker sig ud over de 400 timer, er du fritaget for pligten til at tegne forsikring og tilmelde dig AES. Dog skal du være opmærksom på, at du - straks du bliver opmærksom på, at de 400 timer alligevel vil blive overskredet inden for kalenderåret – skal sørge for at tegne en forsikring og tilmelde dig AES. 

Hvis den ansatte kommer til skade under arbejde for dig, skal skaden anmeldes til forsikringsselskabet eller til AES. Har du undladt at sikre dine ansatte i en situation, hvor du skulle have tegnet en forsikring og tilmeldt dig AES, vil vi udbetale en eventuel erstatning til den tilskadekomne, men vil efterfølgende kræve erstatningen og sagens øvrige omkostninger refunderet hos dig.