Arbejdsskader

Satserne i arbejdsskadeloven reguleres efter forskellige regler.

Satserne for dækning af udgifter i forbindelse med lægeundersøgelse og lægebehandling reguleres årligt pr. 1. januar og følger statens satser for tjenesterejser.

Satserne for erstatninger, godtgørelsesbeløb, overgangsbeløb og årslønsbeløb reguleres årligt pr. 1. januar med 2 % tillagt tilpasningsprocenten for finansåret (jf. lov om en satsreguleringsprocent).

Satserne for honorering af lægeerklæringer reguleres i henhold til aftaler med Lægeforeningen. 

Taksterne for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings behandling af sager fastsættes under hensyn til sagernes ressourceforbrug. Taksterne reguleres årligt pr. 1. januar.

Kapitaliseringsfaktorerne reguleres årligt pr. 1. januar ud fra udviklingen i en række forudsætninger om forrentning, beskatning og løntalsregulering (for arbejdsskader fra 1. januar 2011) samt dødelighed (for arbejdsskader fra 1. januar 2021). 

Gå til: