Personer under uddannelse - Uddybende beskrivelse

Ifølge Arbejdsskadelovens 3 stk. 1 nr. 2 er det beskæftigelsesministeren, som fastsætter regler om, hvordan arbejdsskadeloven gælder for uddannelsessøgende og andre personer, der opholder sig på et uddannelsessted eller på en arbejdsplads som led i et uddannelses- eller praktikforløb med videre

Det betyder, ud over, at en person kan falde ind under loven ud fra en nyttevurdering, er der en række tilfælde, hvor særlig hjemmel gør, at praktikanter og lignende er forsikringsdækket uden hensyntagen til nytten af deres arbejde.

AMU-kurser

Der gælder særlige regler for elever på AMU-centre. Det vil sige skoler, der er omfattet af lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

Ordningen omfatter alle de aktiviteter på centret, som arbejdsskadesikringen ville dække på en arbejdsplads.
Det vil sige, at skader, der skyldes forholdene på stedet, også berettiger til erstatning, mens skader der skyldes rent private ærinder i undervisningstiden, ikke er omfattet.

Forsikringen omfatter tillige undervisning, der forlægges til virksomheder og skoler med videre uden for centret.

En AMU-kursist, der formidles i praktik af erhvervsorienterende eller erhvervsintroducerende karakter, omfattes under praktikken af statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering. Denne ordning administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Spørgsmål om denne ordning skal derfor rettes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Erhvervsuddannelser, erhvervsgrunduddannelse, uddannelsestilbud

Elever, der deltager i værkstedsundervisning på en erhvervsskole, er sikret mod skader.

Ved værkstedsundervisning eller undervisning på arbejdspladslignende vilkår forstås undervisning i brug af enhver form for arbejdsredskaber herunder kontormaskiner.

Elever i en erhvervsuddannelse, som tilbydes praktikkompenserende undervisning, fordi de ikke har haft held med at indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed, er forsikret som elever med en uddannelsesaftale. Det vil sige, at de er sikret under alle aktiviteter, som hører til uddannelsen.

Erhvervspraktik

Personkredsen udgøres af uddannelsessøgende i SU-berettigende uddannelser under praktik på en arbejdsplads, som er obligatorisk ifølge studieplanen, eller som uddannelsesinstitutionen godkender som et led i uddannelsen, hvad enten praktikpladsen er formidlet af uddannelsesinstitutionen, eller eleven selv har fundet den med uddannelsesinstitutionens godkendelse.

Søfartsuddannelse

Elever på skoleskibe, der drives af Søfartsstyrelsen. Det vil sige skoleskibet Danmark - og elever, der deltager i brandkurser, som arrangeres af Søfartsstyrelsen, er sikret gennem Arbejdsskadeloven.

Søfartsstyrelsen har i brev fra 1998 udtalt, at elever på skoleskibet Georg Stage, som drives af en fond, ikke er omfattet af bestemmelsen.

Aktivering

Personer, der som led i en aktivering deltager i vejledning og opkvalificering, er sikret.

Ligeledes er personer, som kommunen eller arbejdsformidlingen har sendt i virksomhedspraktik, dækket af loven.