Beregning af erstatning ved brilleskader

På denne side finder du de særlige regler for betaling af briller og kontaktlinser.

Der er følgende emner:

  1. Maksimum for stel
  2. Fravigelse fra maksimumbeløb for stel
  3. Glas
  4. Beregning af tilskud til briller
  5. Solbriller
  6. Arbejdsbriller og beskyttelsesbriller
  7. Reservebriller
  8. Kontaktlinser
  9. Synsprøve
  10. Mere information

 

1. Maksimum for stel

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastsætter én gang om året et maksimumbeløb for betaling af brillestel svarende til, hvad et brillestel af almindelig god kvalitet koster (Arbejdsskadesikringslovens § 15, stk. 5).

Beløbet udgør 1.323 kr. i 2024.

Det er regningens dato og ikke skadens dato, der er afgørende for, med hvilket maksimumbeløb stellet kan betales.

2. Fravigelse fra maksimumbeløb for stel

Det fastsatte maksimumbeløb kan i særlige tilfælde fraviges.

Fx hvis pågældende er nødt til at købe et dyrere stel på grund af allergi, eller hvis der er behov for letvægtsbriller.

Hvis de ødelagte briller er helt nye, erstattes brillestellet med et beløb svarende til prisen på det beskadigede, uanset at dette overstiger maksimum.

Efter AES' praksis betragtes briller, som er under et år gamle, som nye. Det skal dokumenteres, at brillerne er under et år gamle. Fx ved indsendelse af kvittering eller lignende for de beskadigede briller.

3. Glas

Udgiften til nye glas af samme kvalitet som de beskadigede, erstattes fuldt ud, inklusive en eventuel ændret styrke.

Merudgiften til dobbeltslebne glas betales ikke, hvis de beskadigede glas var med enkelt styrke. Hvis kun 1 glas er beskadiget, betales for 2 nye glas, hvis optikeren vurderer, at det er nødvendigt for at opnå et tilfredsstillende resultat. Det kan være tilfældet på grund af ændret styrke, eller fordi der er forudbestående antirefleksbehandling eller toning i det ubeskadigede glas.

4. Beregning af tilskud til briller

I dette afsnit beskrives den fremgangsmåde, styrelsen benytter ved opgørelse af betaling for udgifter til ødelagte briller. Samme fremgangsmåde kan bruges ved betaling af andre hjælpemidler.

Eksempel
Forudsætninger for eksemplet:

Hvis ikke andet er anført, er der i hele afsnittet taget udgangspunkt i følgende forudsætninger:

Samlet pris for nye briller:3.600 kr.
Heraf udgør prisen på stel:1.200 kr.
og prisen på glas:2.400 kr.

Der ydes et tilskud fra Sygeforsikringen Danmark til glas.

For enkeltstyrkeglas er tilskuddet maksimalt 180 kr. pr. glas (2 x 180 = 360 kr.), og for flerstyrkeglas er tilskuddet maksimalt 340 kr. pr. glas (2 x 340 = 680 kr.). Det tilføjes, at det tilskud, der ydes fra anden side, ikke altid er specificeret ud på stel og glas.  

Når der ikke ydes tilskud

Da tilskadekomne ikke må opnå overkompensation, skal AES først beregne størrelsen af den betaling, der højst kan ydes, hvis der ikke blev ydet tilskud fra anden side.

Stel:1.025 kr. (stelmaksimum pr. 1. januar 2009)
Glas:2.400 kr. (det fulde beløb)
I alt:3.425 kr.

Under de nævnte forudsætninger kan der altså højst betales 3.425 kr.

Når tilskud er delt op i flere poster

Hvis tilskuddet fra anden side er delt op i flere poster, trækker man tilskuddet fra for hver post for sig.

I nedenstående eksempel med briller er der dog ikke fratrukket tilskud for flere poster samtidig, men der er eksempler med tilskud til både enkeltstyrkeglas og flerstyrkeglas.

Eksempel

 

 

StelGlas (enkelt-styrkeglas x 2)I alt
Samlet udgift1.200 kr.2.400 kr.3.600 kr. 
Tilskud0 kr.360 kr.360 kr. 
Maksimum med tilskud1.025 kr.2.040 kr.3.065 kr. 
Maksimum uden tilskud1.025 kr.2.400 kr.3.425 kr. 


Eksempel 2

 StelGlas (flerstyrkeglas x 2)I alt
Samlet udgift1.200 kr.2.400 kr.3.600 kr. 
Tilskud0 kr.680 kr.680 kr. 
Maksimum med tilskud1.025 kr.1.720 kr.2.745 kr. 
Maksimum uden tilskud1.025 kr.2.400 kr.3.425 kr. 

Det maksimale beløb, som kan ydes efter tilskud fra anden side, er altså 3.065 kr. og 2.745 kr.  

Når summen af udgiften til glas og vores stelmaksimum ikke overstiger udgiften til nye briller, bliver der ikke noget problem med overkompensation.

Hvis der er ydet tilskud fra Sygeforsikring Danmark, opgøres betalingen fra arbejdsskadesikringen som vist oven for, medmindre vi har fået oplyst, at der er tale om andet end et standardtilskud.

På samme måde beregner vi betalingen fra arbejdsskadesikringen, når der er tale om tilskud fra andre end Sygeforsikringen Danmark.

Når tilskud ikke er delt op i flere poster

I adskillige sager forekommer den situation, at det er oplyst, at der er ydet et tilskud fra anden side til brillerne, men det er ikke oplyst, hvordan tilskuddet fordeler sig på henholdsvis stel og glas. I den situation trækkes tilskuddet fra den samlede udgift til nye briller.

Samlet udgift3.600 kr.
Samlet tilskud600 kr.
Faktisk udgift3.000 kr.

Da maksimumbeløbet uden tilskud er 3.425 kr., betaler arbejdsskadesikringen i ovenstående situation hele den faktiske udgift på 3.000 kr.

Overkompensation

Hvis tilskuddet fra anden side er lavere, kan tilskadekomnes egen udgift overstige det maksimumbeløb, der kan betales af arbejdsskadesikringen.

Samlet udgift3.600 kr.
Samlet tilskud100 kr.
Faktisk udgift3.500 kr.

Eksemplet er tilskuddet 100 kr. Maksimum uden tilskud er 3.425 kr.  

Arbejdsskadesikringen betaler i denne situation kun 3.425 kr., da forsikringen højst kan betale summen af udgiften til glas og det gældende maksimum for stel. 

Er der tale om tilskud fra Sygeforsikringen Danmark, og hvis det fremgår af tilskuddet, at der er ydet et standardtilskud, så benytter styrelsen den i eksempel 1 og 2 beskrevne fremgangsmåde, også selvom tilskuddet ikke konkret er opdelt på stel og glas  

5. Solbriller

Solbriller med styrke betragtes som et hjælpemiddel og kan derfor erstattes, hvis de bliver beskadiget under arbejdet.

Solbriller uden styrke betales ikke, medmindre de er nødvendige som følge af en øjensygdom. Som hovedregel betragtes solbriller uden styrke som private effekter.

6. Arbejdsbriller og beskyttelsesbriller

Arbejdsbriller og beskyttelsesbriller som svejsebriller og skærmbriller kan ikke betales, da der typisk er tale om briller som arbejdsredskaber, som arbejdsgiveren har betalt.

Er sådanne briller anskaffet af den ansatte, og er brillerne nødvendige som følge af en øjensygdom, kan brillerne dog betales af arbejdsskadesikringen.

7. Reservebriller

Erstatning for ødelagte reservebriller kan ydes, hvis der på grund af arbejdets særlige art stilles krav om reservebriller.

Det kan fx være tilfældet for togførere, skibsførere og andre, som ikke kan afbryde arbejdet.

Reservebriller er typisk en kopi af den almindelige brille, men kan være med en enkelt styrke eller være solbriller med styrke til udendørs brug.

8. Kontaktlinser

Kontaktlinser, som bliver beskadiget eller falder ud som følge af arbejdet, betales. Der betales dog kun for ét sæt kontaktlinser.

Hvis der anskaffes kontaktlinser i stedet for briller, betales ligeledes for ét sæt kontaktlinser. 

Hvis den ansatte skifter til briller i stedet for kontaktlinser, betales for et par briller efter gældende retningslinjer. 

Hvis kontaktlinser, som betales hver måned, beskadiges eller tabes, betales det beløb, et sæt linser koster i en måned.

9. Synsprøve

Skal tilskadekomne betale for en ny synsprøve i forbindelse med anskaffelse af de nye briller eller kontaktlinser, bliver denne udgift også betalt efter § 15, stk. 2, som en følgeudgift.

10. Mere information