Uddybende beskrivelse - Godtgørelse for varigt mén

Har en arbejdsskade påført tilskadekomne varigt mén, har den pågældende ret til godtgørelse. Godtgørelsen gives dog ikke, hvis ménprocenten fastsættes til under 5 % (Arbejdsskadesikringslovens § 18, stk. 1).

Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal vurdere størrelsen af et varigt mén, indhenter vi ofte en erklæring fra en speciallæge og/eller andet lægeligt materiale. Speciallægen undersøger tilskadekomne og beskriver blandt andet, hvilke varige helbredsmæssige følger, skaden har medført.

Når vi ud fra det lægelige materiale skal fastsætte en godtgørelse, bruger vi vores vejledende méntabel, som indeholder ménprocenter for de mest almindelige skader og sygdomme.

Ménprocenten fastsættes på grundlag af skadens medicinske art og omfang og under hensyn til de ulemper i tilskadekomnes personlige livsførelse, som skaden giver (Arbejdsskadesikringslovens § 18, stk. 2).

For at sikre at en skade bliver placeret rigtigt, har vi lægekonsulenter ansat til at vurdere de lægelige oplysninger, vi henter i en sag.

Når vi skal give en godtgørelse for varigt, følger vi normalt méntabellens satser, men vi kan fravige dem, når der foreligger ganske særlige forhold.

Hvis en skade ikke står i tabellen, vil vi foretage et skøn, hvor vi normalt sammenligner med lignende skader i tabellen.

Afgørelser om det sikre mén

Selv om tilskadekomnes tilstand endnu ikke er varig, vil vi i nogle tilfælde træffe en midlertidig afgørelse om det sikre mén.

Det gør vi, når vi ud fra de lægelige oplysninger er sikre på, at en skade med sikkerhed som minimum vil give en bestemt ménprocent. Vi bruger blandt andet den midlertidige afgørelse ved mere alvorlige skader som eksempelvis amputationer, øjenskader og hjerneskader.

Den midlertidige afgørelse betyder, at den tilskadekomne kan få udbetalt en godtgørelse hurtigere, da man ikke skal vente på, at en tilstand bliver varig.

Når vi giver et midlertidigt mén, fastsætter vi samtidig en dato for, hvornår vi genoptager sagen for at vurdere ménet, når tilstanden er blevet varig. Hvis en skade (når tilstanden er blevet varig) giver ret til en højere godtgørelse, vil den tilskadekomne få det resterende beløb udbetalt.

Hvad indgår ikke i vurderingen?

Alder, køn, stilling eller lignende forhold indgår ikke, når vi vurderer et mén. Vi lægger heller ikke vægt på, hvad tilskadekomne tjener før eller efter skaden (dette indgår derimod i vurderingen af erstatning for tab af erhvervsevne.

Udover det lægger vi heller ikke vægt på, om tilskadekomne har udgifter til behandling eller hjælpemidler, da disse udgifter dækkes særskilt (Arbejdsskadelovens § 15).

Det er ikke meningen, at en godtgørelse for varigt mén skal dække udgifterne til behandling.

Fradrag i ménprocenten

I nogle tilfælde trækker vi fra i ménprocenten. Dette sker, hvis dele af ménet eller hele ménet ikke skyldes arbejdsskaden, men eksempelvis en skade i fritiden eller hvis den tilskadekomne har en forudbestående sygdom/skade (Arbejdsskadesikringslovens § 12, stk. 1).

Eksempel

Per brækker benet i fritiden

Per brækker højre ben i sin fritid. Efter 3 måneder brækker han igen benet. Denne gang sker skaden, mens Per er på arbejde, og skaden anerkendes som en arbejdsskade.

Skaden vurderes i alt til 10 % mén. Vi vurderer, at halvdelen af den samlede skade skyldes det første brud. Per får derfor kun en godtgørelse som følge af arbejdsskaden på 5 %.

Som udgangspunkt er det varige mén en følge af en arbejdsskade. Vi kan kun trække fra i en godtgørelse, hvis det er overvejende sandsynligt, at en del af en skade ikke skyldes arbejdsskaden (Arbejdsskadesikringslovens § 12, stk. 2).

Udbetaling af godtgørelse for varigt mén

Godtgørelsen udbetales altid som et engangsbeløb og beskattes ikke.

I 2024 svarer 100 % i mén til 1.013.500 kr., hvilket vil sige, at 5 % svarer til 50.675 kr. (Arbejdsskadesikringslovens § 18, stk. 3).

Beløbet reguleres hvert år pr. 1. januar (Arbejdsskadesikringslovens § 25).

I ganske særlige tilfælde kan godtgørelse for varigt mén fastsættes til et højere beløb (Arbejdsskadesikringslovens § 18, stk. 4).

Hvis tilskadekomne er fyldt 40 år, når en arbejdsskade sker, nedsættes godtgørelsen med 1 % for hvert år, tilskadekomne er ældre end 39 år. Hvis tilskadekomne er fyldt 60 år, nedsættes godtgørelsen med yderligere 1 % for hvert år, tilskadekomne er ældre end 59 år (Arbejdsskadesikringslovens §18, stk. 5).

Det er normalt arbejdsgiverens forsikringsselskab, der udbetaler en godtgørelse ved ulykkestilfælde. Ved erhvervssygdomme er det Arbejdsmarkedets Erhvervssikring - Udbetaling, der udbetaler beløbet.

Beskyttelse af godtgørelsen

En godtgørelse for varigt mén kan ikke ved aftale overføres til andre. Kreditorer kan heller ikke gøre krav på godtgørelsen. (Arbejdsskadesikringslovens § 30)

Når en godtgørelse for varigt mén udbetales, kan den kreditorbeskyttes, hvis beløbet indsættes på en særskilt konto i banken eller på anden måde holdes klart adskilt fra tilskadekomnes øvrige formue.