Veteraner og PTSD

For veteraner gælder nogle særlige regler, når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal tage stilling til arbejdsskadesager om Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD).

I forhold til sent diagnosticeret PTSD er dokumentationskravet lempet i "Lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion"Det drejer sig om sager med PTSD, som ikke kan anerkendes efter arbejdsskadesikringsloven på grund af manglende dokumentation for tidsmæssig sammenhæng mellem belastningen og symptomdebut.

Der skal foreligge en psykiatrisk speciallægeerklæring udstedt senere end 6 måneder efter belastningens ophør, som erklærer, at den undersøgte person lider af PTSD, og at sygdommen er opstået i tilknytning til og som følge af udsendelsen. Oplysninger om debut af sygdommen i speciallægeerklæringen skal dog kunne indeholdes og ikke være i modstrid med de tidligere afgivne oplysninger om symptomdebut.

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der foretager den konkrete vurdering af, hvorvidt en sag kan anerkendes eller ej.

Forsinket PTSD

Forsinket PTSD kan også anerkendes som en arbejdsskade. Det betyder, at der skal være opstået symptomer på PTSD indenfor 6 måneder, men det fulde omfang af PTSD først er opstået inden for få år efter, at belastningen er stoppet.

Andre sager der kan anerkendes

AES har også mulighed for at anerkende andre sager om PTSD og depression efter en konkret vurdering. Det drejer sig om følgende typer af sager:

  • Sager, hvor veteranen har haft symptomer på PTSD inden for 6 måneder, men hvor den pågældende ikke har udviklet PTSD i fuldt omfang inden for få år, men fx først 3 til 4 år senere. Disse sager vil eventuelt kunne anerkendes som PTSD eller som en såkaldt belastningsreaktion
  • Sager, hvor veteranen ikke har haft symptomer på PTSD inden for 6 måneder, men hvor den pågældende har udviklet PTSD i fuldt omfang på et senere tidspunkt. Her vil det have betydning, hvor lang tid der går, inden sygdommen udvikler sig
  • Sager, hvor veteranen har udviklet depression efter at have været udsat for exceptionelle belastninger

Der kan fortsat være sager, som AES afviser. Det kan fx være tilfælde, hvor det lægeligt vurderes, at veteranen lider af en anden psykisk sygdom, der erfaringsmæssigt ikke kan opstå som følge af arbejdsmæssige belastninger.

Læs mere