Sådan behandler AES psykiske arbejdsskader

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan behandle en sag om psykisk arbejdsskade enten som en ulykke eller som en erhvervssygdom.

Ulykker

Mange psykiske arbejdsskader bliver anmeldt som en ulykke. Det er typisk din arbejdsgiver, der anmelder ulykken, da arbejdsgiver har pligt til at anmelde. Du har også mulighed for selv at anmelde. Anmeldelsen skal ske senest et år efter, at skaden er sket.

Når AES har modtaget anmeldelsen, sender vi et kvitteringsbrev til dig inden for en uge.

En ulykke kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis der er sket en personskade, som er forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, i forbindelse med arbejdet. Hændelsen skal ske pludseligt eller inden for fem dage.

Når AES behandler sagen, indhenter vi oplysninger om skaden. Det kan være en funktionsattest fra din egen læge, journaler fra hospitalet, udtalelser fra psykologer og lignende. Vi beder dig også om at svare på nogle spørgsmål, så vi kan få beskrevet hændelsen nærmere. Herefter kan vi vurdere, om sagen kan anerkendes som en ulykke.

Eksempel - ulykke anerkendt som arbejdsskade:
En lokomotivfører så noget ligge på sporet, da han kørte toget. Han bremsede og opdagede et menneske, hvis kropsdele var spredt over området. Sagen blev anerkendt som en ulykke.

Hvis sagen kan anerkendes som en ulykke, behandler AES spørgsmålet om erstatning.

For at kunne beregne en erstatning venter vi på, at din tilstand bliver varig. Det vil sige, når tilstanden vurderes til at være stabil og der ikke er udsigt til hverken forbedring eller forværring. Når det gælder psykiske arbejdsskader, kan det tage flere måneder.

Når tilstanden er stabil, indhenter AES igen en speciallægeerklæring eller en funktionsattest fra egen læge, så vi kan træffe afgørelse om erstatning.

Erhvervssygdomme

Psykiske skader kan også anmeldes som en erhvervssygdom. Erhvervssygdomme opstår normalt efter, at man har været udsat for en bestemt påvirkning over længere tid.

Din læge eller tandlæge har pligt til at anmelde sagen, hvis han/hun vurderer, at skaden skyldes arbejdet. Når AES har modtaget anmeldelsen, sender vi dig et kvitteringsbrev. Ligesom ved ulykker har du også selv mulighed for at anmelde skaden. Sagen skal anmeldes senest 1 år efter, at du har fundet ud af, at sygdommen kan skyldes arbejdet.

Når en skade er anmeldt, beder AES dig om at svare på nogle spørgsmål, for at få beskrevet de påvirkninger, du har været udsat for gennem årene, som kan være årsag til sygdommen. Vi kan også indhente flere oplysninger om sygdommen, som fx journaler fra hospitaler eller en psykiatrisk speciallægeerklæring.

AES vurderer, om sagen kan anerkendes som en erhvervssygdom efter fortegnelsen over erhvervssygdomme, eller om sagen skal forelægges for Erhvervssygdomsudvalget. Hvis sagen kan anerkendes som en erhvervssygdom, behandler vi spørgsmålet om erstatning.

Eksempel - Påvirkning over længere tid anerkendt som arbejdsskade:
En yngre kvinde var i nogle år ansat på en døgninstitution for psykisk handicappede og havde gennem et år været udsat for fire voldelige overfald, hvor hun blev sparket og slået. Af speciallægeerklæringen fremgår diagnosen posttraumatisk belastningsreaktion. Sagen kan anerkendes som en erhvervssygdom efter erhvervssygdomsfortegnelsen.

Anke og genoptagelse

Hvis du ikke er enig i AES’ afgørelse, kan du klage over den. Klager behandles af Ankestyrelsen, men de skal sendes til AES.

Desuden kan sagen genoptages. AES kan dog kun genoptage sagen, hvis der kommer nye oplysninger i spørgsmålet om anerkendelse.