Uddybende beskrivelse - Erstatning for tab af erhvervsevne

Hvis en arbejdsskade har nedsat en tilskadekommens evne til at tjene penge ved arbejde, har den tilskadekomne ret til erstatning for tab af erhvervsevne.

Der ydes ikke erstatning, hvis tabet af erhvervsevne er mindre end 15 %. (Arbejdsskadesikringslovens § 17, stk. 1)

Hvordan udbetales erstatningen?

En erstatning for tabt erhvervsevne kan udbetales som en løbende ydelse eller en engangserstatning. (Arbejdsskadesikringslovens § 27, stk. 1)

Hvis tabet af erhvervsevne vurderes til mindre end 50 %, udbetales beløbet som hovedregel og uden den tilskadekomnes samtykke som et kapitalbeløb.

Hvis en erstatning er tilkendt i en midlertidig afgørelse, kan den ikke omsættes til et kapitalbeløb. (Arbejdsskadesikringslovens § 17, stk. 3)

Er den tilskadekomne mindre end to år fra folkepensionsalderen, når der træffes afgørelse om tab af erhvervsevne, udbetales erstatningen altid som et kapitalbeløb.

Når den tilskadekomne er tilkendt erstatning for tab af erhvervsevne på 50 % eller derover, kan den del af erstatningen, som svarer til 50 procent i tab af erhvervsevne, efter anmodning fra den tilskadekomne kapitaliseres. (Arbejdsskadesikringslovens § 27, stk. 2)

Hvornår ophører erstatningen?

Hvis tilskadekomne er kommet til skade den 1. januar 2004 eller senere eller har anmeldt en erhvervssygdom den 1. januar 2005 eller senere, gælder følgende regler:

  • Den løbende ydelse ophører ved folkepensionsalderen.

  • Hvis tilskadekomne tidligere er tilkendt og får udbetalt erstatning som løbende ydelse og der er mindre end to år til folkepensionsalderen, kan tilskadekomne ikke længere vælge at få udbetalt erstatning som kapitalbeløb.

  • Hvis der træffes afgørelse om tab af erhvervsevne, når der er mindre end to år til folkepensionsalderen, udbetales erstatningen altid som et kapitalbeløb.

Hvis tilskadekomne er kommet til skade før den 1. januar 2004 eller har anmeldt en erhvervssygdom før den 1. januar 2005, gælder der følgende regler:

  • Hvis tilskadekomne er født den 1. juli 1939 eller senere og først har modtaget en afgørelse om tab af erhvervsevne den 1. juli 1999 eller senere, ophører den løbende ydelse, når tilskadekomne fylder 65 år. Tilskadekomne får da udbetalt et engangsbeløb - et afløsningsbeløb - på fire gange den årlige erstatning. Hvis tilskadekomne er fyldt 65 år, når der træffes afgørelse om tab af erhvervsevne, bliver erstatningen udbetalt som et engangsbeløb på 4 gange den årlige erstatning.

  • Hvis tilskadekomne er født den 1. juli 1939 eller senere og har modtaget en afgørelse om tab af erhvervsevne før den 1. juli 1999, ophører den løbende ydelse, når tilskadekomne fylder 67 år. Tilskadekomne får da udbetalt et engangsbeløb - et afløsningsbeløb - på to gange den årlige erstatning. Hvis tilskadekomne er fyldt 67 år, når der træffes afgørelse om tab af erhvervsevne, bliver erstatningen udbetalt som et engangsbeløb på to gange den årlige erstatning.

  • Hvis tilskadekomne er født før den 1. juli 1939, ophører den løbende ydelse, når tilskadekomne fylder 67 år. Tilskadekomne får da udbetalt et engangsbeløb - et afløsningsbeløb - på to gange den årlige erstatning. Hvis tilskadekomne er fyldt 67 år, når der træffes afgørelse om tab af erhvervsevne, bliver erstatningen udbetalt som et engangsbeløb på to gange den årlige erstatning.

Fastsættelse af årsløn

Årslønnen er den tilskadekomnes samlede arbejdsfortjeneste i året før en arbejdsskade skete eller en erhvervssygdom blev anmeldt.

Årslønnen kan fastsættes skønsmæssigt, når særlige forhold gør sig gældende, eller når den tilskadekomne på grund af en erhvervssygdom ikke har arbejdet til samme løn hele det foregående år, eller hvis den tilskadekomne har været arbejdsløs i en kortere eller længere periode før datoen for sygdommens anmeldelse. (Arbejdsskadesikringslovens § 24, stk. 1)

Årslønnen skal være delelig med 1.000 kroner. For skader sket før 1993, afrundes årslønnen til et beløb deleligt med 500 kroner. Årslønnen kan ikke sættes højere end 551.000 kr. i 2020. Dette beløb reguleres den 1. januar hvert år. (Arbejdsskadesikringslovens § 25)