Fastsættelse af årsløn

Når vi beregner erstatningens størrelse i kroner, tager vi udgangspunkt i tilskadekomnes årsløn.

Årslønnen er normalt udtryk for tilskadekomnes evne til at tjene penge ved arbejde, da han/hun kom til skade.

Hvis særlige ansættelsesforhold har gjort sig gældende, vil vi finde det mest retvisende billede af, hvad tilskadekomne kunne tjene på skadestidspunktet.

I arbejdsskadeloven er der fastsat en øvre grænse for årslønnen - maksimumårslønnen, som er 564.000 kr. i 2021. 

Når vi har vurderet, hvor mange procent tilskadekomnes erhvervsevne er nedsat med, bruger vi årslønnen til at beregne en erstatning. Hvis tilskadekomnes årsløn er højere end lovens øvre grænse for årsløn, beregner vi erstatningen ud fra maksimumårslønnen.

Hvordan fastsættes årslønnen?

Hvis tilskadekomnes arbejdsskade er en ulykke, bruger vi som udgangspunkt indtjeningen i året op til tidspunktet, hvor ulykken skete. 

Hvis arbejdsskaden er en erhvervssygdom, ser vi på, om sygdommen har haft indflydelse på tilskadekomnes indtjening i året før han/hun anmeldte sygdommen. Hvis den har det, bruger vi tilskadekomnes indtjening fra en længere periode før anmeldelsen.

Hvis tilskadekomne fx har modtaget sygedagpenge af andre årsager end sin arbejdsskade, så fastsætter vi årslønnen ud fra et skøn. Vi tager typisk et gennemsnit af tilskadekomnes indkomst de seneste 3 år, før sygdommen er anmeldt.

Hvis tilskadekomne på grund af sygdom er gået ned i tid, har modtaget sygedagpenge eller har skiftet til et arbejde med lavere løn, fastsætter vi også årslønnen ud fra et skøn. Ved skønnet tager vi udgangspunkt i tilskadekomnes indkomst i det seneste år, der ikke er påvirket af sygdommen. Denne indkomst opregulerer vi til nutidsløn, når vi fastsætter årslønnen.

Undersøgelse af sagen

Når vi skal fastsætte en årsløn, skal vi vide, hvad tilskadekomne tjente i året før, han eller hun kom til skade, eller sygdommen blev anmeldt. Derfor indhenter vi typisk oplysninger om:

  • Tilskadekomnes indkomst. Vi henter oplysningerne hos Skattestyrelsen
  • Tilskadekomnes pensions- og ansættelsesforhold. Vi henter oplysningerne hos tilskadekomne og arbejdsgiver